OLD COWS           
Van Toen - Voor Nu -  Voor De Toekomst                     


Het is vandaag 2 oktober 2016 en ik ben blij u te kunnen berichten dat ik gisteren de vertaling binnen heb gekregen van het bovenstaande, geheel in het Latijns geschreven, document. Dankzij de zeer gewaardeerde tussenkomst van Wilma van Oss, die gelukkig iemand kent die het Latijns beheerst en de heer Giesen -die de kenner van het Latijns is- is het toch wel heel erg speciaal om u onderstaand deze vertaling aan te kunnen bieden. 

Het is wel, althans zo ervaar ik dat, een vertaling die meerdere keren doorlezing vereist. Waarbij dan nog de mogelijkheid toch blijft bestaan dat de vertaling weliswaar in het Nederlands is, maar desondanks nog best ruimte laat voor vraagtekens, omdat de tekst best wel 'gecompliceerd' is. Mogelijk is dat in mijn geval te wijten aan een totaal gebrek aan enige kennis van zeer officiële kerkelijke geschriften. En het feit dat deze Latijnse tekst in 1915 werd samen gesteld maar zeer waarschijnlijk al veel en veel eerder haar oorsprong vond, maken het er niet eenvoudiger op. Zo ongeveer vergelijkbaar met het recente gebruik van de Nederlandse taal in vergelijking met geschriften die door (Rooms Katholieke) Nederlanders werden geproduceerd, rond de tijd dat ook dit Latijnse document werd samen gesteld. Maar hierbij dan deze uitgebreide vertaling:       

De generaal overste van de Sociëteit van Jezus (SJ) wenst  allen en ieder afzonderlijk en met verschuldigde eerbied, de overige aanzienlijken, die de voorliggende stukken ten deel vallen(kennis nemen van), eeuwig  welzijn in de Heer.

Lang geleden wezen Paus Julius III en Paus Pius IV aan de heilige Ignatius van de SJ, stichter en generaal overste en aan zijn opvolgers, het recht toe, overeenkomstig de pauselijke instelling en de andere katholieke academies, dat door al diegenen die het curriculum van de Theologie of Philosofie onder leiding van onze doctoren zouden hebben doorlopen, een trede (opstapje) naar de eer en waardigheid van Rome zou kunnen worden verkregen. 

Na deze zeer verdienstelijke Pausen, heeft Paus  Gregorius XIII dat college, ook geheten Gregorianum, opgeheven(van de fundamenten van onze sociëteit gerukt).

Aldus doende heeft de zeer wijze Paus voorgesteld, dat niet alleen de leerlingen van onze sociëteit  zouden worden gevormd  om overal op aarde de glorie van God te propageren en uit te breiden, maar ook dat de Romeinse jeugd zou moeten worden onderwezen in godsdienst en schone kunsten en die jongelui, die van over de hele wereld in de stad(Rome) samenkomen om zich vergelijkenderwijs te richten op de Germaanse inzichten, eerst zeer goed de leerstellingen en de grondbeginselen van de Katholieke Kerk dienen te leren, om vervolgens in verschillende gebieden, waar ook ter wereld, het bovenbedoelde te onderwijzen en met woord en daad, het goede voorbeeld en goede manieren te bevestigen en te versterken. 

Dit dus opdat, conform de gewoonte van de overige academies van de christelijke wereld, men sneller en makkelijker naar het gewenste resultaat zou worden geleid, heeft de Paus in deze op 17 mei 1578 een apostolische richtlijn uitgevaardigd en die faculteit, die wij boven genoemd hebben, en waarvan wij ons  reeds lang gedurende voortreffelijke pontificaten hebben bediend, voor ons hersteld en vastgelegd. 

Nadat door Paus Pius VII de sociëteit van Jezus over de gehele wereld weer is hernieuwd, heeft Paus Leo XII, deze sociëteit  op het Romeinse college weer terug laten keren en bij zijn schrijven dd. 17 mei 1824 diezelfde faculteit geratificeerd en gesanctioneerd met pauselijk gezag. 

Na deze heilloze gang van zaken en verandering in het tijdsgewricht, toen wij door zwaar onrecht in het jaar 1873 van die uitstekende zetel zijn verdreven, heeft Paus Pius IX welwillend toegestaan, dat, ofschoon onze scholen elders waren onder gebracht met dezelfde faculteiten, op dezelfde wijze ingericht en met dezelfde rechten en privileges, door zijn enorme weldaden en die van zijn voorgangers en door de geschriften van 16 Augustus 1876 van de heilige Congregatie voor het wijzigen van de studies, binnen de Pauselijke Gregoriaanse universiteit aan de faculteiten Theologie en Philosofie, een faculteit Canoniek Recht zou worden toegevoegd en met de macht om deze discipline te onderwijzen en om aan verdienstelijke toehoorders(leerlingen), ten dienste van al dezen, academische graden te verlenen, welke onze universiteit ook van andere faculteiten bezit, hetzij uit gewoonte hetzij volgens de wet. 

Deze concessie  is bevestigd en in een decreet plechtig vastgelegd bij zijn Pauselijk brief dd. 29 juli 1886. 

Aldus heeft toen R.P.A. Caterini, rector van het Romeins college of te wel  van de Pauselijke Gregoriaanse universiteit, op 6 mei 1910 vier doctoren van onze sociëteit bestemd(benoemd) om te beoordelen  of de Eerw. Heer F. van Welie, na het doorlopen van het curriculum van het Canoniek Recht, zo heet deze wetenschap, kon worden gepromoveerd tot de graad van doctor aan dezelfde faculteit. 

Voornoemde F. van Welie  heeft toen, en na het schrijven van zijn scriptie en na mondeling volgens de regels  zwaar op de proef te zijn gesteld, de waarborg van zijn geleerdheid " goed " verworven en door wettelijke  ondervragingen  door de examinatoren, waardig bevonden dat hij promoveert tot de graad  van Doctor van voornoemde faculteit. 

Deswege, na het afleggen van de geloofsbelofte heeft genoemde Eerw. Heer F. van Welie zich met een dure eed verbonden  om de  leerstellingen van de Katholieke Kerk overal en altijd te beschermen en te versterken. 

Wij hebben ervoor gezorgd dat wij de voorliggende geschriften hebben mee geschreven, door de welke  wij, gebruik makend  van het Pauselijk gezag tot meerdere eer van God, genoemde F. van Welie tot Doctor ofwel  magister in het Canonieke Recht hebben benoemd en dit ambtshalve hebben doorgegeven. 

Wij zelf hebben de macht om de graad te gebruiken met alle rechten, volgens alle regels en met alle onderscheidingen, voorrechten en gezag. 

Wij sporen deze zeer heldere man aan  het Canonieke Recht overal  onder de volkeren over te dragen( onderwijzen), welk Recht onder  de overige gezagdragers voor hem geen gezag biedt en hij dat ook niet krijgt tenzij van hen, die hij  terecht met goede gezindheid en bereidwilligheid beoordeelt. 

Moge de allerbeste en allergrootste God de leerstellingen, welke wijs en duchtig zijn geleerd, aanwenden om het gezag, dat hij zowel op kerkelijk als op burgerlijk gebied de leiding heeft gegeven, te beschermen en te bevestigen. 

Gegeven in Rome op 7 mei 1915.

 

Goh, ....

Dàt was een zware bevalling! Ik ga u niet volwaardig verklappen welke handelingen allemaal nodig bleken om al deze documentatie op deze website geplaatst te krijgen. Eén hindernis, om een heel klein tipje van de sluier op te lichten was, dat deze 'site-builder' (het Strato-programma, waar ik deze website mee 'construeer') tijdens het inladen van andere verhalen uploads van bestanden accepteert van tegen de 5 Mb, maar in onderhavig geval al weigerde om meer dan 2 Mb omhoog te laden. 

Deze onverwachte en ongewenste beperking betekende dat de aanvankelijk, ook al niet geheel zonder problemen, gegenereerde afbeeldingen, weer allemaal gedelete moesten worden, opdat afbeeldingen van kleinere bestandsgrootte daar de plaats van in konden nemen. Al met al bestaat bovenstaande, ogenschijnlijk uit één afbeelding bestaande samenvatting, uit zes onder elkaar ge-uploade bestanden.

Maar, niet te lang zeuren van der Giesen. Het lijkt gelukt, gelukkig. Dat wil zeggen, het u kunnen laten zien van wat er zoal en allemaal te melden is over Franciscus Antonius Maria van Welie.

Echter ...  het zal u zeker niet ontgaan zijn dat er nogal wat documenten in voorkomen, die niet in het Nederlands werden opgesteld. Franciscus Antonius Maria van Welie heeft onderdelen en complete studies gevolgd in Italië. Vandaar de enkele Italiaanse documenten. En aangezien de officiële taal van de R.K. kerk het Latijns was (is?), staan er ook enkele geheel in het Latijns opgestelde documenten tussen. 

Ik zou graag willen weten wat de specifieke betekenis van vooral de Latijnse documenten is en zelfs waar de tekst over gaat. Ik zal blijven proberen achter de in het Nederlands vertaalde tekst te komen en zodra dat gelukt is, meld ik dat uiteraard weer via de Verhalen-wijzer in het linker hoofdmenu.

Vóór dit weekend over gaat in werkweek no. 32 zal ik ook dit verhaal publiceren. 

Two down... 

1) Johannes Hendrikus van Welie. Klik HIER.

2) Franciscus Antonius Maria van Welie. 

Still, two to go ...

3) Johannes Henricus Bernardus van Welie.

4) Bernardus Franciscus Ernestinus van Welie.

Of ... terug naar het inleidende verhaal. Klik HIER.