OLD COWS           
Van Toen - Voor Nu -  Voor De Toekomst                     

Goh, verzuchtte ik al redelijk snel na het wederom oppakken van de registratie van Dreumelse akten van overlijden. Blijkbaar had zich in mijn gedachten inmiddels een geheel ander beeld genesteld over wat die registratie in hield, hetgeen al snel bleek toch veel anders te zijn. De laatste keer (voorafgaand aan nu) dat ik een overlijdensakte registreerde was het 31 januari 2016 en blijkbaar vergeet je dan in de sinds toen nu eenmaal voorbije 439 dagen dat het toch best veel werk is, waar je donders goed op moet blijven letten dat je de goede data verwerkt en (idealiter) geen -(realistischer) zo weinig mogelijk- fouten probeert te maken. In ieder geval heel wat meer handelingen dan ik veronderstelde een paar dagen geleden, vóór ik deze registratie weer heb opgepakt. 

Mag ik u een voorbeeld aanreiken van de veelvoud aan handelingen die verricht moeten worden om te bewerkstelligen dat een overledene in de registratie staat vergrendeld voor de eeuwigheid?


Cornelis Kooijmans is overleden op 2 december 1903, wordt met zoveel woorden duidelijk gemaakt op deze akte. Op 77-jarige leeftijd.

 

De akte meldt verder dat hij geboren is, en woonde, in Dreumel en dus moet ik daar al een persoonlijk dossier van hebben. Dat moet ik opzoeken en dat duurt wel even, want alhoewel op deze akte zijn achternaam wordt geschreven als ‘Kooijmans’ en zijn voornaam als ‘Cornelis’, blijkt zijn geboorteakte uiteindelijk ondergebracht in het dossier dat de naam draagt van

 

Kooimans, Kornelis (1) (v Elisabeth Kooimans & ongehuwd) » (1852) & Geertrui Baars (†1856).

 

Dus, Kornelis Kooimans, kind van de ongetrouwde Elisabeth Kooimans. Kornelis trouwt in 1852 met Geertrui Baars die in 1856 overlijdt. Dit was het eerste huwelijk van Kornelis en een tweede dossier luidt:

 

Kooimans, Kornelis (2) (v Elisabeth Kooimans & ongehuwd) » (1862) & Anna Heesakker, aangevende dat het zijn tweede huwelijk is, deze keer met Anna Heesakker, waarmee hij huwde in 1862. 

Ik weet nu exact over welke persoon het gaat en de akte van overlijden wordt opgeslagen in zowel het eerste als tweede persoonlijke dossier van Kornelis, maar ook in ieder van de persoonlijke dossiers van zijn twee echtgenoten. 

De registratie zelf vindt plaats in een omvangrijk Access Data Base bestand, waar àlle tot nu toe geregistreerde akten in worden opgenomen en toegevoegd. De data op de akte van overlijden van Cornelis Kooijmans moet nu toegevoegd worden in dit Access bestand en daarvoor moet ik eerst de regel vinden, tussen de al aanwezige 22554 regels die inmiddels vol staan met data. 


►  Dit is de geboorteakte van Kornelis Kooimans, waarop gemeld wordt dat hij op 20 mei 1826 (zijnde een onecht kind) werd geboren.

 

Alle data staat in het Access data bestand en kan, naar wens, geselecteerd of gesorteerd worden op een individueel jaartal, in dit geval het geboortejaar, 1926.

 

De eerste selectie is op jaartal 1926. Ten tweede vindt een sortering plaats op de achternamen om makkelijk Kooimans te kunnen vinden.

 

Onderstaand alle personen die met de achternaam Kooij- of Kooimans in 1926 werden geboren.

 

In de meest linkse kolom staat het ID-nummer van alle personen en ID-no.1423 behoort toe aan de overledene, toen destijds de registratie bestond uit zijn geboortegegevens. (In regel id.no.1422 wordt de data van zijn moeder vermeld).


                                     ▼  ▼


All onderstaande data wordt –naar aanleiding van zijn akte van overlijden- vervolgens in een aanzienlijk aantal kolommen extra toegevoegd in dezelfde regel (Id.no.1423). Zodat zijn complete leven, inclusief zijn twee huwelijksakten en relevante data, wat documenten van de burgerlijke stand betreft, in deze registratie wordt vast gelegd.

Ik heb ze niet geteld en ben dat ook niet van plan. Maar het zou me zeker niet verbazen als het aantal handelingen dat je moet verrichten voor alles –voor één overledene- op orde is, eerder veel meer dan weinig minder dan 50 zullen zijn. Dat vraagt toch wel een aantal uren, of zelfs dagen, gewenning weer! 

De jus ook van deze registratie zit ‘em toch ook wel weer in de anders-dan-andere-akten. Waar ik ook deze keer niet echt lang op heb hoeven wachten.

Op 11 december 1903 bevalt moeder Wilhelmina Maria de Wild, vrouw van Johannes van de Pol, van een levenloos geboren meisje. 

Uiteraard, zoals hierboven ook al omschreven bij de overlijdensakte van Kornelis Kooimans, sla ik de akte van overlijden van dit levenloos geboren meisje op in een nieuw persoonlijk dossier van haarzelf èn in de al bestaande persoonlijke dossiers van beider ouders. En dan kan het je (mij) haast niet ontgaan dat beide ouders in Dreumel trouwden, op 4 februari 1903. Slechts tien maanden eerder dan de datering op deze akte van overlijden. En dat dan je eerste kindje …. wat triest ! (Ze kregen verder nog maar één kind, althans dat in Dreumel werd geboren, te weten Petrus Antonius, die (pas) geboren werd op 2 januari 1907).De akte van overlijden van Frederikus Gerardus den Brouwer, die op 5 maart 1904 overlijdt, op de leeftijd van slechts 12 weken.

 

Nu overlijdt hij niet in Dreumel, maar in Millingen. En om nu te voorkomen dat registratie hiervan in de laatst bekend zijnde woonplaats van de overledene, niet zou plaats vinden, werd artikel 50 van het Burgerlijke Wetboek ooit in het leven geroepen, waarin gespecificeerd wordt dat :

De ambtenaar, welke het verbaal van schouwing zal hebben opgemaakt, is verplicht aan die van de burgerlijke stand dadelijk opgave te doen van al hetgeen vereist zal worden om de akte van overlijden op te maken. De ambtenaar van de burgerlijke stand zal een afschrift van de akte van overlijden doen toekomen aan die van de bekende woonplaats van de overledene, teneinde door deze in de registers te worden ingeschreven.”

Artikel 42-31 bepaalt verder nog dat : “De akten van overlijden zullen worden opgemaakt door de ambtenaar van de burgerlijke stand van de plaats, alwaar de persoon overleden is, en op de verklaring van de aangever. Wanneer het blijkt dat de overledene elders zijn woonplaats heeft gehad, zal de ambtenaar van de burgerlijke stand een uittreksel van de akte van overlijden doen toekomen aan die van de laatst-bekende woonplaats van de overledene, teneinde insgelijks in de registers aldaar te worden ingeschreven.” 

‘Dankzij’ het beroep van zijn vader, zijnde schipper, werd Frederikus Gerardus geboren in Homberg, Pruissen, Duitsland … wordt toch als zijn woonplaats Dreumel genoteerd op zijn akte van overlijden, maar overlijdt hij desondanks in Millingen (aan de Rijn, denk ik). Waarvan het uittreksel hier links boven van getuigt, waarna inschrijving in het Dreumelse register volgde. Wel … 13 hele dagen pas na zijn overlijden in Millingen.

Frederikus Gerardus heeft in de 12 weken, dat zijn leven duurde, meer oorden bezocht dan vele mensen in de eerste 20, of nog veel meer, jaren van hun ganse levens.

En mocht je in Dreumel woonachtig zijn en elders zijn overleden, dan bestonden er dus twee akten van een dergelijk overlijden. Eentje van de gemeente waar je daadwerkelijk overleed (onder links) en eentje in de woonplaats van de overledene. Zoals hier voor Gerardus Johannes van den Heuvel, die op 22 juni 1904 overlijdt in Alem, maar in Dreumel woont. In Dreumel wordt zijn overlijden dan pas op 10 juli in het desbetreffende register verwerkt. Waarom duurde dat zo lang? Nauwelijks 14 kilometers scheidt Dreumel van Alem, te voet nog te doen zelfs. Maar ja, de transportmiddelen in 1904 … 

Het blijft me nog steeds verbazen, en die verbazing neemt steeds toe naarmate ik veronderstel, met het klimmen der jaren, dat gemeentelijke ambtenaren, maar niet minder de aangevers van een te melden gebeurtenis, steeds beter kunnen lezen en schrijven, dat er toch nog steeds vreemde 'dwalingen' plaats vinden. Neem deze akte van overlijden:


◄ Op 24 september 1904 overlijdt Nicolaas Smulders op de leeftijd van 76 jaar.


 

Onderaan deze akte wordt aangegeven dat hij echtgenoot was en weduwnaar is van Willemina van Rhijn, als ook dat hij een zoon is van Peter Smulders en Catharina van Deursen.


 

Ik heb even wat langer dan gewoonlijk moeten zoeken naar het persoonlijke dossier van Nicolaas Smulders. Er is maar één Nicolaas Smulders in mijn registratie met de al eerder genoemde ouders. Maar … die is volgens dat dossier getrouwd met Mechelina van Rhijn. 

En daar is eigenlijk ook geen woord of naam van gelogen. Dat bewijst hun trouwakte ▼ van 18 mei 1859. 

En ook daar is niets aan gelogen. Dat bewijst onweerlegbaar weer de geboorteakte van …

Maar als Mechelina op 6 september 1900 in Dreumel overlijdt, heet ze ineens weer …

Een trieste gebeurtenis is en blijft het, het overlijden van een persoon, die toch in zijn of haar leven –soms heel veel- relaties heeft opgebouwd. Of de relatie –met de ouders- stond al gelijk biologisch vast, toen hij of zij werd geboren of –als ouder- later zelf kinderen heeft gekregen. Of de relaties kwamen tot stand nadat de keus op een partner was gevallen en er werd getrouwd, waarop ook die aangetrouwde familie ineens relaties werden. Zeker in een klein dorp als Dreumel kende vrijwel iedereen iedereen en kon je bijna spreken van spreekwoordelijke relaties tussen bijna alle bewoners, die hier lang genoeg hadden gewoond om die relaties te laten ontstaan, opbloeien en die –meestal- ook koesterden. 

En als een overleden persoon nu een leeftijd heeft mogen bereiken die met een 7 of 8 –of heel soms een 9- begint, dan is het nog wel triest, maar dan kun je nog mijmeren dat die persoon in ieder geval een làng leven heeft mogen meemaken. 

En soms is het exacte tegendeel aan de orde en is het extra triest, vind ik altijd. Een persoon die veel te vroeg overlijdt, heeft niet eens de kans gekregen om een leven te starten, laat staan volbrengen. Ik ben nog steeds met de akten van overlijden doende van het jaar 1904. Iedere voorbij komende akte wordt bewaard in een persoonlijk dossier. Is de overleden persoon een ‘bekende’, dan komt de akte in een al bestaand dossier en mocht dat nog niet het geval zijn, dan wordt aanstonds een nieuw persoonlijk dossier aangemaakt. Maar dat hoefde in dit geval niet. Ik laat u enkele akten van (geboorte en) overlijden -van Theodora(‘s) Maria(‘s) Sas- zien en laat het aan u zelf over daar de uiterst trieste conclusies uit te trekken.

Wat is dat toch in 1904 en dan specifiek in de maand oktober van dat jaar? Ik blijf alsmaar akten van overlijden tegen komen van jonge tot zeer jonge mensen in met name die maand. Met als gevolg wederom veel zeer trieste ouders. 

Leonardus Kooijmans moet drie keer achter elkaar naar het Dreumelse gemeentehuis, waar hij zich eerst meldt op 21 oktober 1904 en twee dagen later wéér, op 23 oktober. En … nóg een keer op 1 november 1904.

Samen met zijn vrouw Antonia Gerlag treurt hij om het verlies van Cornelis, Antonia Maria en Geertruida Antonia Kooijmans, alle drie véél te vroeg gestorven.

Op de websites http://www.van-diemen-de-jel.nl/Genea/Disasters.html en http://www.yory.nl/epidemieen-in-de-geschiedenis/ worden alle/zoveel mogelijk rampen, die de wereld & Nederland door de eeuwen heen hebben geteisterd, opgesomd. Het jaar 1904 wordt er niet specifiek in genoemd, maar er wordt wel in aangegeven dat er vanaf 1887 tot en met 1910 Tuberculose heerste in heel Nederland. Maar niets speciaals over oktober 1904.

En dan de drama’s die Johannes de Kleijn -en de zijnen- door de jaren heen mee moest(en) maken. 

Eerst trouwt hij op 29-jarige leeftijd met Allegonda Bos:

Zij overlijdt op 29-jarige leeftijd, op 20 maart 1859:

Johannes de Kleijn pakt al heel snel -118 dagen na het overlijden van Alegonda Bos(ch)- de draad weer snel op en trouwt op 16 juli 1859 voor een tweede keer, deze keer met Elisabeth Baars. 

Helaas is het beide echtelieden -weer- niet gegeven een lang en gelukkig huwelijksbestaan op te bouwen. Op 30 juli 1860 overlijdt Elisabeth Baars.

Slechts 380 dagen na de dag waarop ze huwden.

         Vervolgens duurt het bijna vier jaren voor Johannes de Kleijn het weer aandurft. 

Op 4 februari 1864 trouwt hij voor de derde keer, met Clasi(e)na Eppelie., te Lith.

Eén Johannes de Kleijn … drie echtgenoten … 13 (… in Dreumel geboren …) kinderen.

Tenslotte geldt onverbiddelijk ook voor beiden ...

Antoon Janssen, echtgenoot van Johanna van Sommeren, moet in 1904 ook DRIE keer, kort na elkaar, naar het gemeentehuis voor zéér ongewenste aangiften.

Wilhelmina Janssen overlijdt op 6-jarige leeftijd in Dreumel, op 6 december 1904 en op 14 december overlijdt haar broertje, Gerardus Antonius Janssen, ook in Dreumel. Hij is slechts twee jaar jong mogen worden. En tenslotte overlijdt, wederom in Dreumel, op 30 december 1904 nóg een zoon, Wilhelmus Gerardus Janssen, op de leeftijd van … 4 jaren !!

En ook Johannes van Oorsouw en zijn vrouw Elisabeth Smulders hebben het zwaar te verduren in de laatste maand van 1904:

Op 17 december 1904 overlijdt in Dreumel hun zoontje, Jan van Oorsouw. Zes dagen later gevolgd door zijn broertje, Arnoldus van Oorsouw, op 23 december 1904. Wat een ellende toch allemaal. Maar het is helaas nog niet voorbij voor ze. Op 28 december 1904 overlijdt een derde kind, Petrus van Oorsouw, op de leeftijd van 7 jaren. Dat gelóóf je toch niet !!

En weet u wat Wouter Bouwmans en zijn vrouw Antonia Gijsbers overkwam? Ik ga het u vertellen. 

Eerst stapte een, zeer waarschijnlijk, zeer opgewekte Wouter Bouwmans op 24 december 1904 naar het Dreumelse gemeentehuis, om daar aangifte te gaan doen van de geboorte van een dochter, op 23 december 1904. ▼ Hij en Antonia hebben haar Catharina Petronella genoemd.

Maar een week later slechts vervoegt Wouter zich weer op hetzelfde gemeentehuis. Deze keer om het overlijden te melden van ▲ zijn vrouw, Antonia Gijsbers, op 30 december van dat jaar. Eén pasgeboren dochter rijker … een vrouw armer! 

Op 17 april 1901 trouwden Wouter Bouwmans en Antonia Gijsbers, in Druten. De eerste dochter, Theodora Catharina Maria, werd in Dreumel geboren op 25 maart 1902, en de tweede dochter, Catharina Petronella, dus op 23 december 1904.  

Wouter Bouwmans … 49 jaar oud … Weduwnaar, vader van twee zeer jonge kinderen. Ik zou me geen raad weten !!

En zo, lezeressen en lezers, heb ik alweer heel wat tekst en images laten zien voor slechts iets meer dan één jaar akten van overlijden, in dit geval dus 1904. Ik verwacht niet dat het in deze omvang-per-registerjaar zo omvangrijk zal blijven, omdat eenmaal getoonde bijzonderheden dat niet meer zijn zodra ik ze bekend heb gemaakt. 

Desondanks kan ik me blijven verbazen en proberen in te leven in de gebeurtenissen, die ouders overkomen als ze zo plotseling geconfronteerd worden met meerdere kinderen die abrupt en in een hele korte periode overlijden.

Overigens moet me nog even van het hart dat ik uiterst ontevreden was -en nog een beetje ben- met de wijze waarop Strato (mijn provider) haar klanten heeft voorbereid op de aanpassingen die afgelopen woensdag (19-04-2017) werden door gevoerd. Weliswaar was van tevoren online -een upgrade- aangekondigd, dat er iets aangepast zou gaan worden, maar wàt precies werd niet duidelijk. 

Dat werd mij ineens duidelijk toen ik vandaag data wilde toevoegen aan deze site en geconfronteerd werd met een geheel aangepaste structuur die de, en mijn, traditionele werkwijze praktisch geheel overboord kieperde. Je wordt gedwongen om experimenteel aan de slag te gaan, waarbij je dan maar op icoontjes klikt die min of meer bekend voorkomen. En dan is het gespannen afwachten wat er gaat gebeuren en hoop je dat je iets goeds, en niets fouts, aangeklikt hebt. Ik geef een voorbeeld.

Van elk afzonderlijk verhaal, elk één bladzijde van deze website, heeft een naam, meestal de naam die tegelijkertijd ook de titel is van het individuele verhaal. Telkens, als je afbeeldingen toe wilt voegen aan dat specifieke verhaal, moest je op die naam klikken, die tegelijkertijd de naam is van een MAP, waarin alle afbeeldingen worden op geslagen. Elk verhaal heeft dus een eigen MAP, met daarin alle afbeeldingen, die voor dat enkele verhaal van toepassing zijn.

De relevante map moet je eerst openen en dan pas kon je afbeeldingen in die map toevoegen.

Voordat er 'ge-upgrade' werd, kon je een prachtig overzichtelijk lijstje genereren, waarin de volledige namen van alle mappen werd weer gegeven en hoefde je slechts op de MAP-naam te klikken, waar je je afbeeldingen aan toe wilde vertrouwen. 

Maar na de upgrade is dat lijstje verdwenen en krijg je dit te zien, als je op het icoon klikt waardoor voorheen dat prachtige lijstje verscheen: 

Géén volledige map-namen meer en je moet dan maar met je cursor op een map gaan staan en dan verschijnt wèl de volledige naam.

Zó uiterst onhandig en tijdvretend om de juiste map te vinden. Vooral omdat ik honderden verhalen en honderden mappen heb. 

Maar, we roeien met de riemen die we hebben aangereikt gekregen en dan heb je dat maar te accepteren. Maar beter, en zeker handiger, is het er niet op geworden. 


Of ben ik zo'n ouwe meut -aan het worden?- die steeds meer moeite gaat en zal ondervinden van steeds moderner (lees ... ingewikkelder) wordende digitale mogelijkheden en -in onderhavig geval- opgedrongen veranderingen? Veel betere voorlichting van Strato had overigens al veel verschil kunnen maken !!

Ik ga deze bovenstaande gegevens nu publiceren en dan kunt u het ook weer allemaal, of al naar wens en behoefte gedeeltelijk,  tot u nemen. Het publiceren-proces neemt toch wel vlug een stevig kwartiertje in beslag en dat geeft de ruimte om een ontbijtje naar binnen te werken. 

En daarna ... nog 1960 minus 1904 = 56 jaar akten van overlijden te verwerken.