OLD COWS           
Van Toen - Voor Nu -  Voor De Toekomst                     

Het is alweer even geleden, in die goeie ouwe tijd, toen ik nog verhalen schreef in de rubriek ‘Ouwe Koeien’ en deze elke maand werden gepubliceerd op de website van Tremele.nl. Goeie herinneringen heb ik –ook- aan die tijd en af en toe grijp ik terug op de toen al gepubliceerde artikelen, zodra daar reden toe ontstaat. En laat dat nu toch het geval zijn !

Mogelijk heeft U al eerder gelezen over deze charismatische burgemeester, die overigens deze karaktereigenschap krijgt toebedeeld zonder dat daar, voor zover mij bekend, legio evidente aanwijzingen voor zijn. Op http://www.encyclo.nl/ wordt het woord 'charisma' van tal van betekenissen voorzien:

1) Aantrekkingskracht 2) Bijzondere gave 3) Bijzondere persoonlijke uitstraling 4) Bijzondere uitstraling 5) Bovennatuurlijke gave 6) Een bijzondere gave van de heilige geest 7) Gave 8) Het medium is moeder, en wat een uitstraling 9) Karakter 10) Persoonlijke aantrekkingskracht 11) Uitstraling.

Hij schijnt de eerste geweest te zijn die een automobiel bereed, althans in Dreumel. Dat maakt je, mijns inziens, zeker niet charismatisch. Eerder –veel te- ver boven de bevolking uitstekend van de aan jou toevertrouwde gemeente. Het verbaast me dan ook geenszins dat Gerrit van Eijseren vaker wel dan niet op slechte voet met zijn gemeenteraad stond.

Zoals gedetailleerd beschreven wordt in De Maasbode ▼ van 20 december 1908 en verder ook nog  in het Nieuwsblad van Friesland ▼(Hepkema’s Courant) van 24 mei 1911. 

‘t Was natuurlijk niet allemaal kommer en kwel wat de klok aldoor sloeg, want in 1904 hebben ‘we’ hem nog uitgebreid laten weten hoe geweldig we hem vonden en wensten we hem toe dat hij zijn 50-jarige jubileum ook nog te Dreumel zou mogen vieren. Althans die wens wordt geuit in een krant van 31 mei 1904.


Ik schreef al eens een artikeltje over hoe vaak deze burgemeester akten ondertekende in die andere gemeente, die hij onder zijn hoede kreeg, Heerewaarden. De uitkomst van dat onderzoek, hetgeen in hield dat ik Heerewaardense akte na Heerewaardense akte heb bekeken of daar zijn handtekening onder stond, of juist die van anderen, leverde verrassend op dat deze burgemeester nooit en te nimmer ook maar één Heerewaardense akte heeft ondertekend.  

In de informatieve serie, gepubliceerd op Tremele.nl over de diverse straten en wegen in Dreumel, wordt speciaal aandacht besteedt aan het adres en de (vroegere) woning van deze burgemeester. Met veel dank aan Tremele.nl., wil ik de op die website getoonde afbeelding over deze burgemeester en de Rooijsestraat 51 (de woning heette ‘Robbekampen’) graag ook hier laten zien.

Aan de rechterzijde van deze afbeelding, bij de pijl, wordt speciaal aandacht geschonken aan de extravagante handtekening van Gerrit van Eijseren, die zijn handtekening in de loop der jaren steeds opvallender ging voorzien van een dikke onderstreping. Waarvan de dikte af hing van hoe dik en breed zijn pink-nagel op elk gegeven moment blijkbaar was. Onnavolgbaar, toch wel. Het is dus niet moeilijk om de handtekening van van Eijseren te kunnen onderscheiden van alle andere. Ik neem u graag mee naar 1903, naar het Dreumelse register van akten der geboorte. 

Je hoeft niet eens veel moeite te doen om op alle akten de handtekening van van Eijseren te kunnen ontwaren. Overal waar die dikke streep onderaan akten duidelijk zichtbaar is, is dat de handtekening van Gerrit van Eijseren. En je zou mogen veronderstellen dat als een burgemeester dat vak in Dreumel (vanaf 1879 en vanaf 1881 ook in) Heerewaarden) blijft uitoefenen tot en met (mei) 1921, dat alle daarop volgende akten van minstens even dikke handtekeningen voorzien zullen worden. Maar dat ligt toch even anders, kwam ik achter … deze maand februari 2017 eindelijk weer verder gaand met het registreren van digitale (geboorte-)akten die in 2015 werden toegevoegd aan het arsenaal aan digitale akten dat al beschikbaar was vanaf 1811 tot en met 1902. Daar werden in 2015 tien jaren aan toegevoegd en dus moest de registratie weer opgestart worden om ook deze vast te leggen in de eigen registratie. Deze keer neem ik u graag mee naar het jaar volgend op 1903, 1904.


Het moge duidelijk zijn.  Op afbeelding ▲13.jpg (akten, zie onder ▼, nr. 19 & 20) lijken aanvankelijk de laatste akten in 1904 te zijn waarop Gerrit van Eijseren nog handtekend. Er is dan nog een kleine opleving bij afbeeldingen 22.jpg tot en met 25.jpg (akten no. 43 & 44 ▼▼) …..  

(Akten 43 & 44)

En dan … stoppen de handtekeningen van Gerrit van Eijseren en worden die vervangen door die van onder andere Dhr. van Welie. 

Het is echter compleet onduidelijk wat de redenen geweest zouden kunnen zijn waarom Gerrit van Eijseren dan weer eens wel en dan weer eens geen akten ondertekende. Als aanvoerder van de gemeente en voorzitter van de gemeenteraad was het zijn taak, één van zijn taken, om alle officiële stukken van zijn handtekeningen te voorzien, opdat het rechtmatig en namens de gemeente Dreumel en haar bewoners werd verwerkt in ambtenarenbolwerken hogerop. Zoals bijvoorbeeld de Provinciale Staten van Gelderland. Maar uiteindelijk toch ook jegens de regering van ons land. En omdat het volwaardig giswerk is om die redenen, die v. Eijseren aanzette om wel, dan wel niet te ondertekenen, te trachten te achterhalen, heb ik gemeend een simpel (nou, ja) optelsommetje te maken van alle akten die hij zou hebben moeten ondertekenen en in hoeveel gevallen hij daar ook aan voldaan heeft.

  

Met daarbij de kanttekening dat hij gedurende een bepaalde periode ziek is geweest, maar niet exact vast gesteld kan worden wanneer die (en welke) ziekte heeft toegeslagen, noch hoe lang die ziekte hem heeft afgehouden van zijn ambtelijke taken. Onderstaand dat optelsommetje.


Dit is het 'grand-total' van al deze akten. Gerrit van Eijseren heeft natuurlijk niet compleet stil gezeten in die kleine 42 jaren dat hij in Dreumel de scepter mocht zwaaien. Dat zou uiteraard ook onmogelijk geweest zijn. Maar er zal nu ook niemand -meer- kunnen beweren dat hij er een hoofdverantwoordelijkheid van had gemaakt om alle akten zèlf te ondertekenen. Er gingen soms vele maanden voorbij, voor hij weer eens ergens zijn handtekening onder zette. En deze omissies waren mijns inziens lang niet allemaal toe te schrijven aan kwalen, althans niet die ons op welke manier dan ook onder de aandacht zijn gekomen.


Hij lijkt ook een veel grotere liefhebberij gehad te hebben in het ondertekenen van huwelijksakten in plaats van geboorte- of overlijdensakten. 

Van de huwelijksakten ondertekent hij -gedurende zijn ambtsperiode in Dreumel- maar liefst 93% zelf.

Van de geboorteakten ondertekent hij -gedurende zijn ambtsperiode in Dreumel- slechts 74%.

Van de huwelijksakten ondertekent hij -gedurende zijn ambtsperiode in Dreumel- slechts 61,8%.

Om over Heerewaarden maar helemaal te zwijgen !


Ik althans heb mijn gedachten over Gerrit van Eijseren toch enigszins moeten bijstellen. U ook ?

*) Met uw welnemen heb ik huwelijksaangiften en -afkondigingen -gedurende zijn ambtsperiode- buiten beschouwing gelaten,.