OLD COWS           
Van Toen - Voor Nu -  Voor De Toekomst                     

Het is en blijft telkens weer erg fascinerend om met een nieuw jaar en nieuwe jaren te kunnen en mogen beginnen. Het is gelukkig, in vergelijking met de afgelopen week, een aardig temperatuurtje op deze vroege zaterdagochtend, na de belachelijke 30+ graden, die niet in Nederland thuis horen. Ooit woonde en werkte ik jarenlang in tussen de 35+ en 40+ graden, maar die tijd is lang geleden en het enthousiasme daarvoor is gedaald tot het absolute nulpunt (dat is 273 graden Celsius). 

Het zal hoogst waarschijnlijk niet zo zijn. Maar mocht u zich afvragen waarom er toch best wel lange perioden zitten tussen de afzonderlijke publicaties ... dan is het wellicht niet geheel overbodig te melden dat ik, naast het registreren van -en verhalen schrijven over- alle akten van overlijden van Dreumel, verder nog doende ben met twee zeer omvangrijke andere verhalen. Waarvan er eentje in het geheel niets met Dreumel te maken heeft en het tweede slechts haar oorsprong in Dreumel vindt. Met beide verhalen ben ik al vele, véle maanden bezig, waarbij veel informatievergaring afhangt van tweeden en derden. Bepààld niet altijd bevorderend om de voortgang er goed in te houden, eerder het compleet tegenovergestelde, leert de ervaring maar weer eens. Ik ben er vooralsnog niet eens zeker van dat beide verhalen, of zelfs maar eentje, ooit gepubliceerd kunnen of mogen worden, maar dat zal de toekomst uitwijzen. 'Patience is a virtue'...   

Ik heb zojuist de beginbladzijde van het register van 1911 geopend. Misschien herinnert u zich nog dat ik ooit eens schreef dat de alfabetische tafel(s) van oorsprong aan het eind, en niet aan het begin, van elk registerjaar werd(en) gerangschikt. In al deze gedigitaliseerde akten en registers heeft degene die de scans gemaakt heeft, besloten om die tafels vóórafgaand aan de rest van de, op dat jaar betrekking hebbende, akten in te scannen. Maar nu bij de aankondigings-bladzijde van het jaar 1911, kun je best goed zien -doorschemeren- dat op de ▼ linker bladzijde de alfabetische tafel staat, dus de tafel aan het eind van 1910

Zie ... nr.1 op de bovenste linker bladzijde. De volgende twee bladzijden van het register laten –daar gaan we weer- de ‘Alphabetische’ tafel zien, met alle op achternaam gesorteerde overledenen in 1911. Ik heb van bladzijde 2 en 3 één bladzijde gemaakt, zodat ik het in 1 afbeelding hier kon weergeven. U ziet op de linker bladzijde het cijfer 27 staat, dus de 27e bladzijde van het register. En zeker niet de tweede!

46 overledenen in 1911.

Op de allereerste januari van 1911 overlijdt Johanna de Klijn. Ze is weduwe van Nicolaas de Weerd en haar leeftijd wordt op deze akte weer gegeven als zijnde 96. Een hele respectabele leeftijd, mogen we wel stellen, aangezien er slechts één Dreumelnares –en (tot nu toe) géén Dreumelnaar- is geweest die langer heeft geleefd (Statistieken vanaf 1811 tot en met 1911/02-01-1911 verwerkt).

Alleen Clasina van der Eijk is ouder geworden, namelijk 97. Zij overleed op 29 oktober 1825. Alle andere personen op het hele korte onderstaande staatje zijn 96 geworden. Waaronder dus Johanna de Klijn. ( De hyperlinks in 'Overlijdensakte afbeelding' werken op deze afbeelding uiteraard niet).

(Om zoekresultaten te kunnen genereren, hier de namen uitgeschreven: Maria de Bijl; Paulus van Deursen; Maria van Oijen; Antonia van Diemen).

In grote gemeenten zoals Amsterdam, Rotterdam of zelfs ‘s Hertogenbosch, kon het voorkomen dat het aantal overleden dààr, in één of twee week/weken, overeen kwam met het complete aantal overledenen in een heel jaar in Dreumel. Geen al te grote verbazing dus dat er in die grote steden, minstens twéé secretaressen tegelijkertijd doende waren met het inschrijven van overlijdens(en andere)akten, opdat ze niet al te lang op elkaar hoefden te wachten, als er een rij personen wachtende was om aangifte daarvan te doen. Secretaris no.1 schreef dan alleen even-genummerde akten in, in een apart register en secretaris no.2 alle oneven genummerde in een tweede register. Bij elkaar kreeg je dan, als beide registers konden worden afgesloten, een overzicht van het totaal aantal overledenen. 

Toch gebeurde het, maar slechts heel sporadisch, dat er op 1 datum drie personen aangifte kwamen doen van een overleden persoon in het Dreumelse gemeentehuis. Hetgeen nog niet wilde zeggen dat die personen ook op dezelfde dag overleden waren (hetgeen hier overigens wel het geval was), maar de aangiften geschieden in ieder geval op dezelfde dag:

Op 17 januari 1911 overlijden in Dreumel Antonie Boumans, Eduardus Wilhelmus Vink en Johannes Derks. Respectievelijk op 67, 73 en 76 jarige leeftijden.Naarmate je steeds verder door dringt in de doolhoven van de gedigitaliseerde akten, kom je toch onverwachts wel eens terug op reeds bewandelde paden. Leuk !

 

Zo schreef ik al eens eerder een vrij uitgebreid verhaal over vader (Timmermans), die tot drie keer toe door hemzelf en Josina van Ooijen voortgebrachte kinderen op het lokale gemeentehuis aan kwam geven, waarbij als zijn achternaam … Hoks … werd genoteerd door een bereidwillige, maar niet oplettende, secretaris. Die hoogst waarschijnlijk veronderstelde dat de (bij)naam, waarmee hij de aangever aansprak als hij hem in het voorbij gaan ergens in Dreumel begroette, ook daadwerkelijk diens officiële achternaam was. En timmerman Timmermans zelf deed toen ook niets om de zaak terstond recht te zetten. Kun je je voorstellen dat zoiets nog plaats kon vinden, ondanks het wettelijke verplichte hardop voorlezen van de geschreven (geboorte)akten !! Ongehoord … letterlijk!

Geertruida was hier ook het slachtoffer van, zie onder.

De drie, door hun bloedeigen vader van een foute achternaam voorziene, kinderen moesten uiteindelijk naar een rechtbank om hun achternaam weer terug te laten vonnissen van Hoks naar Timmermans. Dat verhaal staat (klik HIER) op deze site.

Dit is de geboorteakte van Geertruida. Haar vader heet –op deze akte- nog Willem Hoks, van beroep timmerman. Zij wordt geboren op 1 februari 1834 en pas 15 jaren later, in  1849, gaat zij, vergezeld door andere ‘foute’ Hoksen in haar gezin, naar de rechtbank in Nijmegen en wordt aldaar gevonnist dat Hoks verkeerd is en Timmermans haar echte achternaam moet worden en zal blijven. In de linkermarge van deze geboorteakte wordt e.e.a. toegevoegd aan haar akte. De afbeelding boven deze geboorteakte is afkomstig uit het Maas en Waalse familieboek.

Uiteraard kent u de uitspraak “Nu breekt m’n klomp” … als je niet meer weet wat je moet zeggen. Of schrijven. Dat is hier het geval. Met niet aflatende ijver ben ik doende met het registreren van de akten van overlijden (1911)  en na akte 11 & 12 verwerkt te hebben verwacht je, na het omslaan van de digitale bladzijde, met akte 13 en 14 verder te kunnen gaan. Maar …

… 13 & 14 ontbreken geheel. Dàt is voor het eerst, dat ik meemaak dat akten gewoon ontbreken en ik heb een vermoeden, als het al niet meer is, waardoor dat is veroorzaakt. 

Ik kan natuurlijk op de bekende alfabetische tafel zien welke personen oorspronkelijk op die akten vermeld werden.

En er wordt wèl een uittreksel gepresenteerd in het register. Ik heb een vermoeden dat die uittreksels oorspronkelijk niet in het register werden geplaatst, direct bij de betreffende Dreumelse akte van overlijden, maar (allemaal, voor zover aanwezig, bij elkaar) aan het eind van het register werden toegevoegd. Natuurlijk waren het toen papieren exemplaren, maar die nu, terwijl er gedigitaliseerd werd, overal geplaatst konden worden waar de inscannende persoon die maar beliefde. En in zijn (of haar) gedrevenheid om relevante akte èn uittreksel van een andere gemeente bij elkaar te willen digitaliseren, is hij (of zij) vergeten dat akte 13 en 14 er dan nog wel bij moeten worden geplaatst. Akte 14 is een 'normale' akte en het uittreksel heeft alleen maar betekenis voor akte 13. Maar beide akten zelf zijn niet aanwezig!

Kan je klomp ook meerdere keren breken ?!!

Gisteren, zaterdag 24/6/’17 sloot ik de dagelijkse computersessie af met de opmerkingen over akte 13 & 14, die niet aanwezig zouden zijn in het dodenregister van 1911. Ik heb er nog een email achteraan gestuurd naar het Gelders Archief, met de vraag of akte 13 & 14 nog bestaan en om me (a.u.b.) digitale kopieën toe te sturen, mocht zulks blijken. 

Nu, zondag 25/6/’17, (07.44 uur) ben ik weer verder gegaan met het verwerken van de 1911 akten en … je houdt het niet voor mogelijk … akte 13 & 14 zijn er ineens en het uittreksel van de gemeente Tiel aangaande het overlijden van Johanna van der Wielen (zie hierboven ▲) is compleet verdwenen. Zou ik puur gebruik maken van de digitale akten op internet, dan zou je nog -heel ver doorgravend in je hersenpan voor een logische verklaring- kunnen veronderstellen dat er ondertussen (tussen gisteren en vandaag dan!!) iets aangepast werd in de online 1911 registers. Maar … ik maak gebruik van al heel lang geleden ge-downloade akten op mijn eigen computer. Die dus in het geheel niet onderhevig zijn aan online veranderingen en dus vandaag exact hetzelfde zouden moeten laten zien als gisteren en als altijd, sinds ik ze gedownload heb. 

Ik kan er met geen mogelijkheid een touw aan vast knopen en ook de aan mezelf geopperde mogelijkheid dat ik gisteren toch ‘ergens anders’ zou hebben gekeken, raakt kant noch wal. Ik bezit maar één set met ‘alle’ -daarin afzonderlijke gesorteerde- akten van Dreumel vanaf 1811. Ik kom er niet uit, moet ik bekennen en dat is uiterst vreemd. Dit zijn akte 13 & 14 (laat ik ze maar snel laten zien, voor ze weer verdwijnen ?!!):

Nu, zondag 25/6/’17, (09.24 uur) ben ik weer verder gegaan met het verwerken van de 1911 akten en … heb ik u-i-t-e-i-n-d-e-l-ij-k toch nog gevonden wat ik lang gezocht heb en hoef niet meer te twijfelen aan m’n verstandelijke vermogens. 

Blijkbaar heb ik in één set -ooit gedownloade- data (Overlijden – Dreumel – 1903-1912) toch twee keer registers van overledenen, die handelen over hetzelfde jaar 1911. Maar die tóch niet hetzelfde blijken te zijn. 

(De getallen voorafgaand aan de extensie *.jpg zijn slechts 'mijn' bestandsnamen van de individuele afbeeldingen en hebben geen enkele betekenis verder).

Van set 1 liet ik u hogerop de opvolgende images (225 t/m 229) al zien. In die set worden tot twee keer toe uittreksels van andere gemeenten opgenomen en akte 13 & 14 ontbreken.

In set 2 worden géén uittreksels opgenomen, maar zijn akte 13 & 14 wèl aanwezig. En zijn de nr’s op de linker bladzijden netjes opvolgend.

Mogelijk weet u al lang dat alle gemeenten twee exemplaren produceerden van alle registers. Eén daarvan werd in de gemeentelijke archieven zelf opgeslagen en een tweede kopie werd naar het Rijk toegezonden. Opdat daar landelijk statistieken konden worden samen gesteld over bijvoorbeeld het totaal aantal inwoners in Nederland, of hoeveel personen er in een bepaald jaar, of deel van het land, waren geboren, of getrouwd, of waren gestorven. Of welke jongelingen dienden te worden opgeroepen voor de militie/dienstplicht. 

De enige verklaring die ik kan bedenken voor de hierboven opgesomde (tot vervelens toe, neem ik maar zo aan) openbaringen, is dat ik blijkbaar beschik -en daar nu pas achter kom- over digitale versies van zowel het gemeentelijke als het Rijks register van akten van overlijden van 1911. Blijkbaar ooit in deze samenstelling gedownload van Familysearch.com.

Waarbij dan de vraag huizenhoog opdoemt … waarom zitten er evidente verschillen in die twee afzonderlijke registers ? 

27/6/2017: Opmerkelijk hoe geweldig goed je geholpen wordt door het ene archief, in dit geval het Gelders Archief (GA) en in een ander geval (dat van Maria Verkerk (Het RAR in Tiel), zie ander delen van deze website) al maanden bezig bent om de juiste antwoorden te verkrijgen). 

Ik had het GA gevraagd of ze me akten 13 en 14 toe zouden kunnen sturen, toen ik nog veronderstelde dat ze niet in het dodenregister 1911 voorkwamen. En wat doet het GA? De dag direct na mijn mail, krijg ik zowaar beide akten opgestuurd. Petje af voor het GA!!

Kijkt (met wederom gepaste verbazing) naar deze akten.  De ene versie ziet er zo uit, inclusief een uittreksel van het dodenregister van de gemeente Tiel, waarin kond wordt gedaan aan de Dreumelse counterpart dat Wilhelmus Luijpen aldaar is overleden op 9 mei 1911.

En de tweede versie ziet er als volgt uit. Geen uittreksel en op de linker bladzijde weer een keurig opvolgend nummer (11), daarbij nog ondertekend door een destijdse gezaghebber. Beetje veel bizar toch wel. Maar inmiddels goed verklaarbaar vanwege het bezitten van twee registers, die digitaal niet bij elkaar horen.

Bijna aan het begin van dit verhaal maakte ik nog de volgende opmerking:

Op de allereerste januari van 1911 overlijdt Johanna de Klijn. Ze is weduwe van Nicolaas de Weerd en haar leeftijd wordt op deze akte weer gegeven als zijnde 96. Een hele repectabele leeftijd, mogen we wel stellen, aangezien er slechts één Dreumelnares –en (tot nu toe) géén Dreumelnaar- is geweest die langer heeft geleefd (Statistieken vanaf 1811 tot en met 1911/02-01-1911). 

Nu al wordt deze bewering alweer onderuit gehaald: Gijsbertus Merk(s)(x) overlijdt in Dreumel op 23 juni 1911:

Hij is 99 jaar oud mogen worden en werd in Dreumel (toen, net als heel Nederland, Frans gebied) geboren op 29 januari 1812. Hij leefde 99,4 jaren lang in Dreumel. Hij is daarmee –tot nu toe (1811 ► 24/6/1911) – voor zover mij bekend, de langst levende Dreumelnaar (en Dreumelnares) ooit.

Wat heeft deze man allemaal mee gemaakt in zijn leven. Ongelofelijk veel. En wat er allemaal om hem (en Dreumel) heen gebeurde, waar hij waarschijnlijk taal noch teken van wist. Hieronder zijn nog in de Franse taal geschreven geboorteakte.

Er is een website die de Nederlandse geschiedenis beschrijft van 1800 naar 1900. Op deze site : http://members.home.nl/pushkar/oranje16.html


Het overkomt me zelden, maar nooit kan ik nu niet meer zeggen. 

Strato, die het Sitebuilder programma aanbiedt waar je dan zelf een website op kunt samen stellen en publiceren, heeft er de voorkeur aan gegeven om de aanklikbare opties OPSLAAN en PUBLICEREN ... ... vlak naast elkaar te zetten. Ik zei het al, tot nu toe heb ik het kunnen voorkomen, maar nu heb ik per ongeluk al op PUBLICEREN geklikt en gaat de site zichzelf publiceren en daar kun je niets meer aan veranderen. En moet je een stevig kwartiertje met je vingers in je neus gaan zitten peuteren, of de vogels buiten voederen –die ik na jaren zover heb, dat er een paar naar me toe komen en op 50 cm afstand zaadjes oppikken, die ik ter beschikking stel- en dan wordt ondertussen je nog lang niet affe nieuwe pagina gepubliceerd. Nogal ergerlijk, met name omdat er geen tegenmaatregel voorhanden is als je plots, en best wel tot je schrik, merkt dat je een foute activiteit gestart hebt. Maar een dik kwartier later ...

Het nadeel is dat deze bladzijde nu toegevoegd werd aan de openbare site en iemand en iedereen het nu al zou kunnen lezen, terwijl ik het nog niet eens af, noch gecorrigeerd heb, daar waar eventueel nog nodig. Ik ga maar verder, want ik kan er toch niets meer aan veranderen. Helaas, Strato!


 

Wat zou, vraag ik me af, Jan Bouwmans, voerman, als beweegreden gehad hebben om tegenwoordig te zijn bij en tijdens de bevalling van de ongetrouwde Hendrika de Wild in Dreumel, op 5 april 1838? Ze beviel van een zoon, die ze Jan noemde, Jan de Wild derhalve. 

14 jaar lang leefden Hendrika en zoon Jan hun levens, waar in 1852 toch danig verandering in optrad, aangezien Hendrika de Wild in dat jaar en in Dreumel, op 18 juni, in het huwelijk trad met Lambertus Kusters. 

Jan, die toch al danig gewend zal zijn geraakt aan zijn achternaam de Wild, moest toen ook omschakelen en heette vanaf het moment dat zijn moeder Kusters-de Wild ging heten, voorgoed Jan Kusters.Op de trouwakte verklaren ‘de verloofden’ dat ze het mannelijk kind Jan erkennen …

 

… en dat deze erkenning toegevoegd zal worden aan zijn geboorteakte …

 

Zie zijn geboorteakte hogerop ▲. Daar wordt in de linker-marge toegevoegd … 

“Het mannelijk kind in deze acte van geboorte vermeld, van hetwelke Hendrika de Wild op 5 april 1838 is bevallen, is door Lambertus Kusters, jongman, arbeider, wonende te Dreumel en gezegde Hendrika de Wild, bij de voltrekking van (??) huwelijk op den 18 junij 1852, erkend geworden, blijkens de huwelijksacte Nijmegen, den 25 junij 1852. De Griffier bij de arrondissements Regtbank aldaar.”

Wéér en nog een evenement in de familie Kusters, waar ze ongetwijfeld diep door getroffen werden. Op 15 november 1911 komt om 2 uur ‘s middags het eerste levenloos geboren kind ter wereld. En anderhalf uur later het tweede, ook levenloos. Beide kinderen van het vrouwelijke geslacht en dochters van Arnoldus Lambertus Kusters en zijn vrouw Johanna van Lent. 

En als het register eenmaal het jaar voltooid heeft, laat gemeentesecretaris Jean Théodore Marie van den Heuij ons nog het volgende weten: ‘Dit register, inhoudende zes en veertig akten, gesloten te Dreumel, den een en dertigste December negentien honderd elf. De Ambtenaar van den Burgerlijken Stand… ’ en dan zijn handtekening.

Op 6 mei 1907 trouwt hij (geboren te Heumen) te Dreumel met Hermina Cornelia Antonetta Schaars (uit Doesburg).

Dat is echter niet de enige activiteit waar Jean Théodore Marie van den Heuij (Heuy) zich mee onledig houdt. Samen met Francis Gerardus van Welie, Johannes Josephus Numans, Petrus Hermanus Theodorus Maria van Deursen, Antonie Bouwmans Martinuszoon, Arnoldus Cruysen en Joannes Henderikus Lubberman, richten ze een Coöperatieve Vereniging op, genaamd ‘De Meerkooi’. Zie hier het reglement zoals verwoord in de 'Nederlandsche Staatscourant' van zaterdag, 28 maart 1908.

En uiteraard is de secretaris betrokken bij alle raadsvergaderingen die, ook bijna uiteraard, weer eens niet zo zeer gaan over gemeentelijke, maar meer over persoonlijke belangen en ego’s. Gerrit van Eijseren is nog immer Dreumels burgemeester.(Uit de Nieuwe Tilburgsche Courant, van 20-01-1909):

Tot slot, wat Heuy betreft, in de Provinciale Noordbrabantsche en ‘s Hertogenbossche courant van 17-09-1917:

Ik heb er een beetje een gewoonte van gemaakt. Om aan het eind van een registerjaar de leeftijden van alle overledenen in de alfabetische tafel op te nemen. Ik bedacht me dat er geen reden was om dat ook voor wat 1911 niet zo te doen. Als extraatje de overledenen ook nog ingedeeld in perioden van 10 jaar, zodat duidelijk wordt in welke leeftijdsgroep de meeste overledenen voor kwamen.

Een ex aequo, deze keer tussen 3 leeftijdgroepen. 'Mannen' tussen 0 en 10 jaar ; Mannen tussen de 71 en 80 jaar en ... de leeftijdloze categorie, de levenloos geboren kinderen.

Goed ... 1911 is verwerkt. Jammer van die zeer ongewenste tussentijdse publicatie, maar het zou zomaar kunnen dat dat tot nu toe geheel niemand al was opgevallen. Vanaf de stichting van deze website (28 Maart 2016) werden 7919 (2/7/2017) bezoekers geteld en dat is inclusief mijn eigen inloggingen.

Ik kan goed mijn eieren kwijt op deze website, die als groot voordeel heeft dat er geen limiet is voor wat betreft het aantal Gigabytes dat je erop wenst te plaatsen. De enige limiet is het aantal verhalen, dat je mag publiceren en dat aantal is 1000. Ik weet het niet exact, zelfs niet eens bij nauwkeurige benadering, maar vermoed dat ik de 500 nog niet eens ben genaderd, laat staan gepasseerd. Een aanzienlijk euvel is daarbij dat eenmaal, maar per ongeluk fout, aangemaakte bladzijden, niet anders meer verwijderd kunnen worden dan met gebruikmaking van een mij totaal onbekend extern programma. Een aantal weken geleden ongevraagd toegepaste Strato update van het Sitebuilder programma, veroorzaakte deze uiterst onwelkome ontwikkeling. Eén spatie teveel aangetikt en je nieuwe bladzijde wordt ergens anders -automatisch- opgeslagen, dan waar je die verwacht. En eenmaal en eindelijk terug gevonden, kan deze dus nauwelijks meer verwijderd worden, tenzij met externe hulpmiddelen. Ik laat derhalve een paar 'foute' bladzijden maar staan waar ze staan, u merkt daar niets van.

 

Op naar ...

Maar nog wel even ....

De Under Construction status kan weer opgeheven worden. Het is vandaag 8 juli 2017 en ik heb zojuist de laatste hand gelegd aan  de akten van 1912. Voor de grap laat ik die onder constructie-gedefragmenteerde koe nog maar een poosje staan. Ik vond het wel een hele mooie vondst, toen ik al lang had besloten om deze site Old Cows te gaan noemen en ben pas na die kloeke naamgeving passende en bijbehorende beelden gaan zoeken. Heel veel zoeken, heel veel vinden, en er een paar van geselecteerd die ik de moeite meer dan waar vond. Zoals deze koe die het werk is van kunstenaar Pedro Henrique Ferreira. Ik heb hem per mail verzocht om toestemming voor het gebruik van de door hem uit elkaar getrokken koe, maar daar nooit een reactie op ontvangen, helaas. De man maakt prachtige afbeeldingen. Sta me toe er een paar hier te reproduceren, ondanks -nog- geen toestemming van de kunstenaar zelf. Om te beginnen zijn/mijn koe ...

Wat volgt is een hele kleine selectie van al het vele werk dat door deze kunstenaar werd gemaakt. Als u interesse heeft in meer van zijn kunstwerken, tik deze naam ...Pedro Henrique Ferreira ... in op Internet en laat u verbazen ... of ... www.lambuja.com.br ... of ... https://www.behance.net/lambuja ...

Goed, redelijk ver van het normale pad afgeweken, maar wellicht vind u het, met mij, de moeite even waard.

En alle jaren van de –gedigitaliseerde- registratie beginnen op deze manier in de gemeentelijke registers. Gedigitaliseerd rond 1981 pas.

Onmiddellijk gevolgd door de ‘Alphabetische' tafel op de akten van Overlijden van de Gemeente Dreumel over het jaar 1912: 47 in totaal:

Al enige tijd bericht ik erover dat de nog onbeschreven registerakten van voorbedrukte tekst werden voorzien, zodat de gemeentelijk ambtenaar dat in ieder geval niet meer allemaal telkens zelf opnieuw hoefde te noteren en herhalen in alle opvolgende akten. Dat was voor wat de huwelijksakten in 1909 nog uitdrukkelijk niet zo. De eerste akte van overlijden van 1912 is die van Clasina Wilhelmina van den Boogaard, die op 13 januari 1912 in Dreumel komt te overlijden, op 25 jarige leeftijd al. Ze is op 17 november 1909 in Dreumel in het huwelijk getreden met Hendrikus Jakobus Kemperman die, net als relatief veel bewoners van Dreumel, geboren werd in Ruhrort, Duitsland.

Op (o.a.) de akten van 1908 staat wel voorbedrukte tekst. Waarom er geen voorbedrukte tekst op de huwelijksakten van 1909 staat, weet ik natuurlijk niet, maar het betekende dat de ambtenaar van de burgerlijke stand alles, letterlijk àlles, zelf moest noteren. Ik schat zomaar dat hij daar een stevig uurtje werk aan  had. De akten begonnen ook niet telkens op een nieuwe registerbladzijde, maar werden direct onder elkaar door geschreven. Voor deze akte waren dan ook drie (delen van) bladzijden nodig:
Johannes Luijpen is zeker niet de enige, maar wel degene die het vaakst wordt vermeld als tweede getuige op de Dreumelse akten van overlijden in de afgelopen en huidige jaren.

 

Trouw schrijft de gemeentelijk secretaris daarbij dat hij van beroep boterbereider is, maar je vraagt je af of de werkgever van Johannes Luijpen wel zo content is met die veelvuldig voorkomende nevenactiviteit van zijn werknemer.

 

Daar komt nog bij dat –voor zover ik weet- niet ruim van tevoren bekend is wie er op een gegeven moment en dag een aangifte van overlijden komt doen, zodat Johannes op stel en sprong zijn boterbereidingen even moest laten voor wat ze waren en zich naar het gemeentehuis moest spoeden.

 

Hij zal nog veel vaker op komende akten vermeld staan, maar ik geef nu de stand van zaken weer op 19120204 (= 4 februari 1912).

  

Helaas kan ik -nog- niet met zekerheid vaststellen wie deze Johannes Luijpen specifiek  is. Als hij in 1912 38 jaar is, dan zou hij rond 1874 geboren moeten zijn. De enige persoon, die daar in de buurt komt, is een Johannes Luijpen die geboren werd op 19 juni 1873 en die op 4 mei 1898 trouwt met Johanna Antonia Kuijpers. Maar op de trouwakte is hij nog ‘arbeider’, evenals op de geboorteakte van hun op 10 augustus 1900 in Dreumel geboren dochter Alegonda Helena. Dus, ik weet het niet 100 procent zeker.

Het is uitermate goed mogelijk dat niet alleen vaste-getuige Johannes Luijpen van beroep boterbereider was, maar wellicht ook Wilhelmus Johannes van Kruijsbergen. Deze laatste getuigt als tweede getuige op de akte van overlijden van Maria de Jong. Ze overlijdt op 73-jarige leeftijd, in Dreumel, op 26 april 1912. Dit is haar overlijdensakte, linksonder:

Nu wil het toeval, voor zover het toeval er iets over te melden zou hebben, dat ik kort geleden, op zoek naar meer boterbereiders, niet Johannes van Kruijsbergen al eerder ben tegen gekomen, maar, zowaar, Leonardus Cornelis van Lubeek (▲, rechts). Nu heb ik deze familie en vooral hun voorzaten, best aardig leren kennen, door het verwerken van veel gegevens in een aantal verhalen –op deze site- en dus wist ik nooit beter dan dat Leonardus Cornelis van Lubeek zijn ganse leven al verver of schilder was geweest. En nóóit boterbereider.

Dat was ook de duidelijke conclusie van de Leo van Lubeek, een nazaat, bij wie ik navraag pleegde en die reageerde dat het hier gaat over een behoorlijke secretariële dwaling. Het zou me dan ook geheel niet verbazen als ook Johannes van Kruijsbergen een geheel ander beroep zou hebben. Maar zeker weten kan ik dat niet uiteraard. Afwachten of hij nog een keer, als boterbereider, zijn getuigende opwachtig maakt in opvolgende akten.

En ja, hoor, gelukkig. Nóg een overlijdensakte waarop Wilhelmus Johannes van Kruijsbergen getuigt. Deze keer op de akte van overlijden van Johannes Franciscus Gerlag, die in Dreumel overlijdt op de leeftijd van slechts 6 maanden. Zoon van Johannes Franciscus Gerlag en Allegonda Wilhelmina Mijdam. Met iets meer zekerheid kunnen we nu vaststellen dat er geen ambtelijke dwaling heeft plaats gevonden toen meneer van Kruijsbergen werd toegevoegd als tweede boterbereider, die nu ook getuigt op deze akten.

Het is niet zo heel ongewoon dat een kind geboren wordt uit een ongetrouwde moeder. In dit geval Leendert, die in Dreumel geboren wordt op 5 april 1838. Zijn moeder is Maria van Oijen en dus wordt ook Leendert ingeschreven met de achternaam van Oijen.

Ongewoner is het dat Leendert met diezelfde achternaam ook 74 jaar oud heeft mogen worden. Zijn moeder is dus nooit getrouwd na zijn geboorte en dat is redelijk uniek. Om de naam van moeder en kind –en mogelijk van de ouders van de moeder- nog enigszins te redden, werd toch in redelijk veel gevallen uiteindelijk, of snel na de bevalling, alsnog getrouwd. En verwierf het totaal ongewisse kind plots een -meestal- geheel andere achternaam. Maar dat overkwam Leendert van Oijen niet. En dus heet ook zijn zoon … de eerste getuige op deze akte van overlijden … Hendrikus van Oijen. Die zoon was van Leendert en diens tweede vrouw Elisabeth van Oss. Leenderts eerste vrouw was Maria Kooijmans, die in 1872 overleed.

Een tussendoortje ... betekent meestal niet -al te- veel goeds ... en zo ook deze keer ...

Het overkomt niet alleen grote bedrijven. Die zwaar getroffen werden door een ‘hack’, die op 27 juni 2017 veel ondernemingen plat legde en 10-tallen miljoenen heeft gekost, voor er weer beweging kwam in deze bedrijven.

 

Gelukkig werden niet alle bedrijven getroffen, waaronder het bedrijf waar ik werk, Damen Shipyards in Gorinchem. 

We konden gewoon door gaan met waar we altijd al zeer gedreven mee bezig zijn geweest … en ook mee door zullen gaan … schepen bouwen en verkopen.

Toch kan het ook op hele kleine schaal gebeuren dat je problemen ondervindt met je digitale systemen. Want wat zou er de oorzaak van kunnen zijn dat mijn Database programma, Access, waar ik alle registraties in bijhoud, plots weigert om nog meer te doen dan slechts openen.
Nu heb ik het grote geluk dat een zoon zich dagelijks bezig houdt met digitale technieken.

 

Hij werkt bij GAC business Solutions (Onlangs benoemd tot vitaalste bedrijf van Noord-Brabant)en ik heb hem vriendelijk en toch ook enigszins dringend, verzocht eens -en zo spoedig mogelijk- een oplossing te verzinnen voor dit probleem, waardoor ik zeer onthand ben.

 

Het zal wel weer opgelost worden en dan kan ik weer verder. Alleen … wannéér is nog de vraag.

 

Heel snel, hoop ik van ganser harte.


Het blijft een vreemd fenomeen. Het in bezit hebben van twéé registers van overlijden, waarbij in de ene versie wèl uittreksels van dodenregister-akten van andere gemeenten dan Dreumel worden opgenomen in de digitale akten (als een Dreumelnaar in die andere gemeente is overleden) en bij de andere niet. Nu wederom: de Dreumelse overlijdensakte van Petrus Stensen, waarop vermeld wordt dat ‘… uit het overlijdensregister van voormelde gemeente …’ (Tiel), blijkt dat hij aldaar is overleden op 5 augustus 1912. In het ene deel van 'mijn' beide registers wordt dat uittreksel niet getoond, maar in dat andere deel wel (gelukkig maar):

Navolgend de Tielse akte van overlijden, zoals die in het Tielse gemeentehuis werd opgesteld:

En ook voor wat betreft Adrianus Petrus Jacobs gaat hetzelfde op. Geboren te Rotterdam, wonende te Dreumel, en op 29 december 1912 te Maastricht overleden. Ver van huis, maar ja, zijn vader was … schipper!

En zodoende tot zover, zijn we wederom toe aan de gedetailleerde opsomming van overleden al naar gelang hun leeftijden. 

Het zal u ongetwijfeld opgevallen zijn in het deel van dit verhaal over 1912. Rare kadertjes rond alle afbeeldingen in dit deel van het verhaal. Ik kan niet anders melden als dat ze er ineens waren ... zonder dat ik daar willens en wetens opdracht voor had gegeven. Ik heb nog een poosje ijverig zitten proberen om ze weer weg te halen, maar dat bleek niet mogelijk, op de optie na dan om alle afbeeldingen compleet opnieuw te genereren en ze van een ander kader te voorzien. In totaal ongeveer een stuk of 60 images. Give or take a few!

U moet me geloven als ik meld dat dat me echt als teveel werk voorkwam. Het duurt een complete week of vaker meerdere weken voor ik al die afzonderlijke afbeeldingen verzameld en aangemaakt heb, die per akte slechts met veel kunstgrepen tot stand komen. Ik maak daarbij van diverse en uiteenlopende programma's gebruik, die op elke afzonderlijk moment waarop ik een afbeelding wil aanmaken, de meest gepaste toepassingen zijn. Om al die handelingen per individuele afbeelding nog terug te kunnen halen en opnieuw uit te voeren, is nauwelijks doenbaar en ik heb besloten zelfs óndoenbaar. De kaders die de afbeeldingen nu sieren betekenen ook nog net iets minder goed leesbare teksten, maar omdat ze desondanks nog goed -genoeg- leesbaar blijven, was ook dat niet voldoende aanleiding om weer helemaal opnieuw te beginnen met het 1912-verhaal.

Dat bekend hebbende, ga ik eeruurs maar weer verder met 1913. Mijn Access (wil niet werken-)probleem is nog niet opgelost, maar dat zal ongetwijfeld aan het gegeven liggen dat ik daar hogerop over schreef slechts uren voor ik dit schrijf en nog niemand in staat is geweest om daar in de tussenliggende uren iets positiefs aan te doen. Wie weet ... morgen dan wellicht. Zodra mijn Access programma weer operationeel is, moet ik nog heel veel 1912-akten in die database bijschrijven. Ten slotte toch de bron van alle geregistreerde Dreumelse akten. 

Morgen, zondag, eerst nog eens alles rustig doorlezen, corrigeren, aanpassen, teksten vervangen voor betere, teksten toch maar beter weghalen en ... enkele uren later ... publiceren. De wereld mag het lezen. Nou ja, de wereld ... Wellicht heeft u het total aantal bezoekers vanaf april 2016 al eens bekeken ...

Vanaf de start (28/4/'16) tot en met nu (8/7/'17) zijn dat exact 467 dagen, dus 7.5 bezoekers per dag, elke twee dagen 15.

 

1913 ... Here I come!