OLD COWS           
Van Toen - Voor Nu -  Voor De Toekomst                     

In den beginne, toen ik startte met het registreren van alles wat akte heet, het zal 2008-2009 ongeveer geweest zijn, werd ik compleet overrompeld door niet alleen al die tienduizenden akten en al die informatie die op al die akten werd omschreven.  Het bleek ook nog een hele ingewikkelde klus te zijn om te bedenken hoe ik dat allemaal wilde gaan registeren, op een zodanige manier dat je gaandeweg dat proces en mogelijk vele jaren verder er echt niet bepaald achter wilde komen dat je het tóch (iets) anders had moeten opzetten. Mocht je dat gevoel op een gegeven moment toch krijgen (en dat gebeurde), dan is dat proces echter en helaas nauwelijks meer te keren en veel anders dan je er maar snel bij neer leggen, kun je dan niet meer doen. Helemaal opnieuw beginnen is dan ècht geen realistische optie meer.

Om een voorbeeld te noemen, ben ik de registratie begonnen met -heel lang- niet alle bestandsnamen te laten beginnen met een jaartal. Dat was (en is) geen echt obstakel, maar op den duur zou het makkelijker -sorteerbaar- zijn geweest, als ik daar direct mee gestart was. Toen begonnen de bestandsnamen van de geboorteakten nog met 'Aangifte geboorte (naam)-(jaartal)'. Veel later, duizenden akten verder, bleek dat het beter zo had gemoeten '(jaartal)(dd-mm) - AG (naam)', waarbij AG voor Aangifte Geboorte staat. Dàn zou alles beter sorteerbaarder geweest zijn. 

Ondertussen, en al langere tijd, heb ik dat gaandeweg aangepast, maar al bestaande bestandsnamen toch maar oorspronkelijk moeten laten staan. Immers, al deze akten worden niet alleen ge'saved' (opgeslagen) in een persoonlijk dossier per persoon, maar ook opgenomen in een omvangrijk Access data bestand en er worden in dat bestand (Hyper)'links' (digitale verbindingen) gemaakt naar al de akten. Het zou een te grote megaklus zijn om al die links ook nog weer eens te moeten gaan aanpassen, àls ik al ooit zou overwegen om toch bestandsnamen te gaan veranderen. Dus zomaar gelaten. Gedane zaken nemen soms geen keer meer! 

Zodoende ... op zaterdag de tweede april 2016 maar gewoon verder gegaan met het vast leggen van de geboorteakten die in 2015 werden toegevoegd aan het arsenaal Dreumelse akten, deze keer die van 1903 tot en met 1912. 

Akte No. 5 is aan de beurt, van 1906.  Het twee en dertig duizend zeven honderd en eerste nieuwe bestand dat opgeslagen wordt in het acht duizend zeven honderd en zes en tachtigste persoonlijke dossier. De aangever op elke akte is meestal een bekende in de legio al bestaande persoonlijke dossiers en dus wordt daar het allereerst op gecontroleerd.

Af en toe is dat echter niet het geval en zo ook met deze akte. Martinus Franciscus Willems is, zo lijkt het in eerste instantie, nieuw in het Dreumelse en niet minder zijn 'echtgenoote' Maria Hendrica van Bommel. Dat betekent zomaar gelijk drie nieuwe persoonlijke dossiers, voor vader, moeder en het kind, dat ze Johanna Cornelia Maria hebben genaamd. 

Toch blijkt dan al ras dat er al wel een P.D. (persoonlijk dossier) van de heer Willems is, maar in dat dossier is hij getrouwd met Ida Paulina van Welie. Hij trouwde met haar op 20 november 1911 en op deze trouwakte staat gelukkig ook dat hij toen 37 jaar jong was en geboren te Oisterwijk. Ida Paulina van Welie was de 'meer'derjarige dochter van Dreumelnaar Franciscus Gerardus van Welie en op zijn beurt weer getrouwd was met Dreumelnaarse Anna Maria Soetekouw. Ida Paulina was de tweede vrouw waar Martinus Franciscus mee trouwde, hij was weduwnaar van Maria Hendrica van Bommel die overleed te Dreumel, op 23 mei 1910. 

Deze geboorteakte dus getrouw ook weer geregistreerd en gaandeweg dat proces moet ook het beroep van de aangever vermeld worden in het Access data bestand.  

'Hoofd eenen school' wordt daar vrij cryptisch op geschreven en dat was hij dan natuurlijk ook. Toen ik dit las, schoot me ineens weer dat  afwijkende verhaal van nogal wat tijd geleden in het geheugen, dat ik schreef over een niet gering aantal best 'bekende' Dreumelnaren. En stelde ik de vraag geheel onderaan het 63-bladzijden tellende verhaal, naar welke Dreumelnaar of Dreumelnares uw (lezers & lezeressen) hypothetische voorkeursstem uit zou gaan, als het al ooit mogelijk zou zijn om een voorkeur uit te spreken. 

Dat specifieke verhaal heeft de openbaarheid nooit gehaald, aangezien de feitelijke weergave van de informatie in dat verhaal slechts gestoeld was op -voor mij, voor m'n computer zittend- toegankelijke informatie over alleen maar die 'bekende' Dreumelnaren. Daar waar het evengoed, zoals niet veel beter, ook Dreumelnaren zouden kunnen zijn, die weliswaar minder bekend en minder of geen vermeldingen in kranten en kronieken rijk waren, maar wel van veel groter belang zouden kunnen zijn geweest in Dreumel èn mogelijk zelfs omstreken. Dus dat verhaal werd in de voorraadkamer gelegd, want je weet per slot van rekening maar nooit wanneer je een toepasselijk moment hebt om dat verhaal, of delen eruit, alsnog uit de privésfeer te slepen, de wereld in. 

Dit, hier en nu, lijkt een uiterst geschikt moment om wat ik toen schreef -in maart 2015- over onderwijzers en onderwijzeressen, op te trommelen. Daar gaan we. Ik eigenlijk!

Het uiteindelijke resultaat van al dat gezoek en gevind in eindeloos veel oude kranten, leverde ten slotte een tabel op met daarin 'alle' leerkrachten die op de een of andere manier iets met Dreumel te maken hebben gehad. Ook degenen die slechts op sollicitatie-examen waren geweest en werden afgewezen. Zij hebben Dreumel waarschijnlijk met moeite kunnen vinden en na de afwijzing nooit meer terug gezien. Overigens wil ik hier graag benadrukken dat slechts in allerlei gaten en hoeken en kranten gevonden documentatie, hier van pas is geweest. Niet gevonden documentatie werd niet gevonden en speelt hier dus geen rol. Er kunnen dus best leerkrachten in Dreumel werkzaam zijn geweest, maar die per ongeluk of express niet in bijvoorbeeld kranten gedocumenteerd werden. Of -geheel voorstelbaar- ik heb het simpel weg over het hoofd gezien. 
(Bron: Tremele.nl :) V.l.n.r.: Bewaarschool ; Meisjeschool, Modevakschool, VGLO aan de Rooijsestraat ; Openbare school, Kookschool, Jongensschool aan de Wilhelminastraat ; Kleuterschool 't Woelige Hoekje ; Jongensschool aan de Schoolstraat ; De Oversteek aan de Nieuwstraat.

 

(2)

Veel grootheden zijn hun voor gegaan en velen zijn na hen gekomen, maar weinigen, zowel voor als na hen, hebben de Dreumelnaren zoveel kennis bij gebracht als van deze beroepsgroep verondersteld mag worden. 

De heer Rut(gerus) Schreeven trouwt te Dreumel op 26 mei 1821 met Catharina Smulders, die op 27 februari 1798 in Dreumel werd gedoopt. 12 Kinderen worden te Dreumel geboren en Rut trouwt, wederom, te Dreumel voor een tweede keer, dit maal met Dreumelse Johanna van Deursen, op 4 oktober 1834. Hij overlijdt zelf(s) te Dreumel, op 16 december 1845. Wààr wordt Rutgerus Schreeven eigenlijk zelf geboren? Hij wordt geboren & gedoopt in Balgoij, op 9 februari 1791.


(3)

Voor zover de openbare kennis daarover reikt, wordt Ruth Schreeven, en niet persé onmiddellijk na diens aftreden of pensionering, opgevolgd door … Gerardus Spruijtenburg, die rond 9 juli 1831 autorisatie verkrijgt van de Heer Staatsraad om aangenomen te worden als openbaar onderwijzer. 

Prachtig! Dreumelse kinderen worden weer onderwezen. Overigens ontvangt hij ook, nog steeds zijnde (Hoofd-)onderwijzer te Dreumel en maar liefst 30 jaren later, en als gevolg van zijn blijkbaar bij velen opgevallen activiteiten tijdens de watersnood van 1861, een bronzen medaille.  In een bericht in Het Nieuws van de dag van 16 augustus 1871 bedankt Gerardus een ieder die aanwezig was bij de viering van zijn 40-jarig jubileum als Hoofdonderwijzer te Dreumel. Gerardus Spruijtenburg overlijdt ten slotte –te Dreumel- op 5 mei 1881.


En daar waar 'iedereen' zijn achternaam telkens schreef met een 'Y' of een 'IJ', bewijst zijn doopakte dat het op het bidprentje echt goed geschreven wordt.

 Wie volgde hem op? De eerste gedigitaliseerde vacature waarin een ieder –met de nodige bevoegdheden- opgeroepen wordt deel te nemen aan een toelatings-examen verschijnt in Het Nieuws van den dag op 25 mei 1881. Op 13 juni 188 herhaalt in De Tijd. Nogmaals in De Tijd op 8 juli 1881.(4)


Het heugelijke nieuws komt tot ons in Het Nieuws van den dag van 12 september 1881, waarin staat dat: C.J. Mollenberg benoemd is tot hoofd der openbare school te Dreumel.  


In De Tijd van 4 februari 1882 wordt een dubbele vacature geplaatst. Ogenschijnlijk niet ter vervanging, maar voor uitbreiding van het arsenaal leerkrachten te Dreumel: 

Alhoewel … de heer C.J. Mollenberg heeft het al relatief snel gezien in het Dreumelse en gaat zijn krachten vervolgens botvieren in Geertruidenberg. Aldus de Leeuwarder courant van 25 april 1882: 

En slechts een luttel aantal maanden later verlaat ook een zekere H. van Eck (no.5) Dreumel, aldus Het nieuws van den dag van 2 september 1882. Onderwijzer H. van Eck vertrekt naar Middelwijk, gemeente Oosterhout: 

Geen groot wonder dat er in De Tijd van 12 september 1882 een ‘herhaalde oproeping’ wordt gepubliceerd voor maar liefst 4 leerkracht posities: 

Op 5 oktober wordt deze oproep herhaald in De Tijd. Maar reeds op 28 oktober 1882 wordt in Het nieuws van den dag gemeld dat …


(6)

J.W. Snijders als hoofd der school te Dreumel is benoemd:   En dezelfde krant informeert op 6 januari 1883 de lezers erover dat …                                                               (7)


… Mej. M.S. Haftenscheid tot onderwijzeres te Dreumel wordt benoemd.                                                           


Tot april 1883 moet, volgens De Amsterdammer van 17 april 1883, het te benoemen ‘hoofd d’ (der lagere school) wachten tot zijn wedde zal kunnen worden verhoogd: 

Wellicht heeft dat het nieuwe hoofd der school te Dreumel aangetrokken. In Het nieuws van den dag van 7 juli 1883 wordt de benoeming aangekondigd van … 


(8)


P.H. Ramaekers, die tot dan aan toe te Maasbracht operationeel was geweest:                         


Desondanks wordt er op 23 maart 1886 in wederom Het nieuws van den dag alweer verwoord dat …  

(9)


… Dhr. F.K. de Jong, ex-werkzaam te Druten, hoofd der school te Dreumel zal worden:                            


 Amper 8 maanden later wordt, althans volgens Het nieuws van den dag van 27 november 1886 …

(10)

Dhr. Gelissen voor gedragen als hoofd der Brammeloose school. Zijn naam was nog niet eerder voor gekomen in de annalen van de Dreumelse school.

Hij zal er zijn gegronde redenen voor hebben gehad om Dreumel te verwisselen voor Brammelo, tussen Enschede en Arnhem, maar veel dichter bij Enschede.

En tevens om toch niet Brammelo te verkiezen boven Dreumel, maar om –Het nieuws van den dag d.d. 9 mei 1887- voor gedragen te willen worden om naar het slechts 203 kilometertjes verderop gelegen Eigelshoven, vlakbij Heerlen, overgeplaatst te worden. 


Een maand later wordt in de Tilburgsche courant van 26 juni 1887 aanstonds gemeld dat: 

’t Wil niet bijster –lang- lukken om de Dreumelse school volwaardig bezet te houden. In De Tijd van 4 november 1887:

 

(11)

Toch wordt al op 8 november 1887 in het Algemeen Handelsblad bekend gemaakt dat …

…de heer E.P.U. Kerssemakers vanuit het Rotterdamse de Dreumelse educatieve gelederen zal komen versterken: 


 En hij is niet de enige, als we Het nieuws van den dag van 20 december 1887 mogen geloven:

(12)

N. Claassens wordt tot onderwijzer te Dreumel benoemd.

Knapt de Dreumelse school inmiddels uit haar voegen van alsmaar te Dreumel benoemde onderwijskrachten en hoofden, of worden tot elders genoemde leerkrachten niet altijd even accuraat in de kranten vermeld als de nieuwkomers? Het Nieuws van den dag meldt alweer verse aanvoer, op 24 mei 1888: 


 

(13)

De heer A.Hendriks houdt het in ieder geval tot 6 maart 1889 vol in Dreumel, want Het nieuws van den dag meldt dat hij door de heer Schlijer is benoemd tot volapüktidel (Jodi: leraar en/of spreker van het volapük).

(Bron: Wikipedia: Het Volapük is een kunsttaal die in de jaren 1879-1880 door Johann Martin Schleyer, een katholieke priester in Baden, Duitsland, werd geconstrueerd. Naar eigen zeggen had Schleyer daartoe in een droom van God de opdracht gekregen. Gedurende één decennium genoot het Volapük een ongekende populariteit en had in die periode meer dan honderdduizend gebruikers over de hele wereld. Aan het succes van het Volapük kwam geleidelijk een einde nadat in 1887 het Esperanto ten tonele was verschenen. Tegenwoordig wordt de taal nog slechts door hoogstens enkele tientallen liefhebbers gesproken. Toch is het Volapük op het Esperanto na de meeste succesvolle internationale hulptaal uit de geschiedenis geweest.) 


Op 15 november 1889 wordt in Het nieuws van den dag aandacht gevraagd voor een volgende voordracht als onderwijzer (no.16) te Dreumel: 

En ook Dhr. J.G. Merkx (no.17) gaat Dreumel en haar school verlaten. Lezen we in Het nieuws van den dag van 24 december 1890. Hij vertrekt richting Alfen (Alphen a/d Maas). Hij wordt overigens te Dreumel geboren op 12 maart 1870. Dus waar zijn schoolmeesterlijke omzwervingen hem ook overal heen geleid hebben, hij was en is een rasechte Dreumelnaar.  
 

De reeks berichten over leerkrachten die naar Dreumel komen en weer vertrekken is nog -lang- niet ten einde. In Het nieuws van den dag van 10 februari 1891 staat dat Dhr. J.Langenhorst (no.16) (Dreumel) wordt voor gedragen voor een hoofd der school functie in Beers:


Ook voor Dreumel werden leerkrachten voor gedragen. Dhr. B.F. Peeters (no.18) bijvoorbeeld, zoals wordt weer gegeven in Het nieuws van den dag van 29 juni 1891: 

En weer in dezelfde krant staat op 18 januari 1893 dat Mej. J.B. Neimeijer (no.20) Dreumel zal gaan verlaten en verkozen heeft om naar Deventer te gaan: 

En deze keer eens in het Algemeen Handelsblad van 15 februari 1893 wordt afgedrukt dat Dhr. A.Hendriks (weer no.13) Dreumel gaat verruilen voor Diedam:   


(20 & 22)


Zou Mej. J.A. Niemeijer die, volgens Het Nieuws van den dag van 18 april 1893, benoemd wordt als onderwijzeres te Dreumel, dezelfde zijn die 3 maanden geleden nog naar Deventer/Heeten vertrok om daar te gaan lesgeven? She's back in town, zo lijkt het!


Op 30 januari 1895 maakt Het nieuws van den dag bekend dat Dhr. J.G. Merkx (no.17) –blijkbaar (weer) werkzaam te Dreumel- voor gedragen zal worden om onderwijzer te worden in Bemmel: 

Op 27 juli 1897 slaagt Dhr. A.M. Overling (no.22) voor het Hoofdakte examen. Het nieuws van den dag doet verslag over het examen: 

Overigens meldt dezelfde krant op 21 oktober van hetzelfde jaar -1897- dat dezelfde heer Overling voor gedragen wordt om onderwijzer te worden in Schiedam:   In het Rotterdamsch nieuwsblad van 27 oktober 1897 wordt diens benoeming bevestigd.

Twee maanden later, op 21 december 1897 verkrijgt Dreumel een nieuw schoolhoofd. Aldus Het nieuws van den dag

(25)

Dhr. C.J. Vermeeren wordt hoofd der school te dreumel.


Zou het ogenschijnlijke grote verloop van leerkrachten te Dreumel mogelijk te wijten zijn aan de beloningen die hen toe kwamen. Of het gebrek aan de hoogte daarvan? In De Locomotief (Samarangsch handels- en advertentie-blad) van 22 december 1897 staat: 


Dhr. Stafanus Josephus Leonardus de Graauw (21) slaagt voor het examen Hoofdakte, lager onderwijs te Arnhem op 28 en 28 juli 1898. Hij was toen overigens al 5 jaar werkzaam als onderwijzer in Dreumel (en trouwt -ook te Dreumel- op 5 mei 1909 met Alegonda Peters):

En Mej. J.B. Neimeijer, (no.20) (een zus van J.A.Neijmeijer?) te Dreumel, slaagt voor haar akte examen lager onderwijs. Te ’s-Gravenhage en volgens Het nieuws van den dag

 

(26)

En alweer een nieuwe onderwijzer, schrijft Het nieuws van den dag, op 26 juni 1901. De heer Ch.J. Theunissen komt, helemaal uit Maasbommel, naar Dreumel.


Het nieuws van den dag publiceert op 30 oktober 1902 het grote nieuws dat ook H.G. Merka (of zou dit (alweer) Merkx moeten zijn?) werkzaam te Dreumel, voor gedragen is geworden voor 1 e onderwijzer te Warmenhuizen. (Warmenhuizen ligt vlakbij Heerhugowaard, in Noord Holland).

En op 13 december 1902 wordt, volgens Het Nieuws van den dag, Mej. Frederiks (te Nijmegen) voor gedragen als onderwijzers te Dreumel: 

(28)

... Voor onderwijzeres te Dreumel, mejn. (?) Frederiks. Ze komt helemaal uit Nijmegen.                                                                            


Dreumelse gebruiken met betrekking tot leerkrachten haalde ook op andere wijze het nieuws. Het Volk (dagblad voor de arbeiderspartij) beschrijft op 25 december 1902 het volgende: 

Maar lang duurde het niet voor er alweer een 'nieuwe' leraar naar Dreumel zou komen. En niet zomaar iemand, voor zover dat soort iemanden al bestaan:

(29)

Tja, Dhr. Merkx, maar deze keer ‘H’, wordt in Het nieuws van den dag van 5 januari 1903 naar voren geschoven als –nieuwe- onderwijzer te Dreumel: 


Wellicht heeft Dhr. H. Merkx wel veroorzaakt dat Dhr. C. Teunissen (no.24) gaat verhuizen uit Dreumel om onderwijzer te worden in Ooi-Ubbergen, of all places. Aldus De Telegraaf van 22 maart 1903: 

Kort daarop, rond 4 juni 1903 wordt … 

(30)

Mej. Spekenbrink, die tot dan aan toe te Breda onderwees, aangesteld als 2e onderwijzeres op de openbare lagere school te Dreumel. Het nieuws van den dag meldt dit in haar krant.


Maar blijkbaar beviel het haar niet goed of lang genoeg in Dreumel en noopte haar dat te solliciteren naar een andere standplaats. En dat lukt haar. Het nieuws van den dag meldt, op 26 januari 1904, ook deze overplaatsing van haar naar Achtmaal (Tussen Bergen op zoom en Baarle Nassau & -Hertog in): 


Bijna een jaar moet Dreumel weer wachten op een nieuwe onderwijzeres. Maar daar is ze dan, afgaande op het Algemeen Handelsblad van 2 maart 1904. 

 

(31)


Ze, M.W. Gloudemans, komt uit Dinter:                                                                                  


Alweer een leerkracht die vertrekt. Dhr. C.J. Vermeeren, (no.25) te Dreumel wordt hoofd der school te Roozendaal. Het nieuws van den dag bericht er op 8 april 1905 wederom over. Hoe komt het dat deze krant altijd alles publiceert en andere kranten nauwelijks of niet?: 

Goeiendag, zeg ! Nauwelijks is de digitale inkt opgedroogd over de aanstelling van Mej. M.W. Gloudemans, (no.31) vanuit Dinter naar Dreumel, of ze vertrekt alweer. Weliswaar 20 maanden na haar komst, maar dan nog heeft Dreumel weinig interesse bij haar opgewekt en omgekeerd ook niet, mag verondersteld worden. Het nieuws van den dag laat ons op 23 november 1905 weten dat ze benoemd is: 

Echter, lieve kindertjes in al die schoolbanken, niet te lang getreurd, want ...

(32)


Mej. J.B. Hendrikx, werkzaam te Arnhem, komt jullie onderwijzen. Op of rondom 19 januari 1906, volgens Het nieuws van den dag


Niet heel veel jaar later vertrekt zij toch alweer, maar naar voor haar een stuk bekender oorden. Zo blijkt uit de Provinciale Noordbrabantsche en 's Hertogenbossche courant van 17-01-1908: 

Daar gaan we (ze) weer. Het lijkt schering en inslag, het komen en gaan van zowel onderwijzers als onderwijzeressen uit Dreumelse scholen. In Het nieuws van den dag van 9 april 1908: 

(33)


Mejuffrouw Megens komt naar Dreumel en H. Merkx gaat Dreumel alweer verlaten. 

                                                                                                                        


De Heren van Gisbergen (te Vleuten), Domée (te Voorschoten) en Borgonje (te Alphen a/d Rijn) zullen voor gedragen worden voor de onderwijzersfunctie te Dreumel. In Het nieuws van den dag van 19 juni 1908: 

 

(34)

 

De heer Domée mocht zich vervolgens gelukkig prijzen, want de keuze viel op hem. Overigens had de eerste kandidaat zich terug getrokken, meldt Het nieuws van den dag van 29 juni 1908. 

Ja, wie wil er nou niet in Kleuten blijven?


Op de voet gevolgd door de volgende onderwijzeres die toch Dreumel verkiest boven ’s-Hertogenbosch.


(35)


In Het nieuws van den dag van 31 juli 1908 het volgende bericht. Mej. A.J. Fiega zal onderwijzeres worden in Dreumel.          


Alweer een voordracht van een Dreumelse leraar, zoals gemeld in Het nieuws van den dag van 16 april 1909, deze keer om hoofd te worden der school No.8 te Nijmegen: 

*) Persoonlijk ken ik alleen deze school, de Oversteek. Zowel onze beide zoons als enige dochter gingen hier naar school. Verleden tijd, want ook deze school werd inmiddels gesloopt. Waarom ook alweer? Het terrein waar deze school stond, ligt al sinds de sloop braak.  


Of er zijn geen noemenswaardigheden te melden, of dat was pas weer het geval op 17 juni 1912, toen Het nieuws van den dag het volgende publiceert.  

(37)


Mej. A. Dikmans wordt onderwijzeres te Dreumel.                                                                                                                    


En niet alleen dat. 

(38)


Volgens Het nieuws van den dag van 9 januari 1913 krijgt ze al snel gezelschap van een collega onderwijzeres, te weten Mej. A.J Quanjer


Ook de heer W. Willems (no.39) (diens voordracht vond plaats rond 16-04-1909) had, zijnde al hoofd der school in Dreumel, blijkbaar behoefte aan verandering, want 5 jaar later wordt hij, volgens Het nieuws van den dag van 20 maart 1914, Hoofd der school te Druten: 

Klaarblijkelijk had de gemeente Dreumel al gegadigden uitgenodigd om te solliciteren. De opkomst was tegenvallend, aldus Het nieuws van den dag van 16 april 1914. Heeft Dreumel weer.

Zou het deze kandidaat geweest kunnen zijn, die kort daarop weer in Het nieuws van den dag wordt geannonceerd op 22 juni 1914: 

(40)Tot id(entiek) der id(entiek) wil in dit geval zeggen: Tot onderwijzer eener openbare school … te Dreumel …H.J. Vermeulen, uit Druten weer eens.


 

(41)

Hee, eens een andere krant. In de Tilburgsche courant van 5 november 1918, het volgende verheugende bericht. Als onderwijzer te Dreumel is Dhr. A. van Gennip benoemd.


Op 29 januari 1921 meldt de Nieuwe Rotterdamsche Courant dat ze in Dreumel omhoog en mogelijk zelfs met de handen in het haar zitten, want: 

Hoeveel aanzien en waardering Dhr. H.J. Vermeulen (no.40) ooit heeft verworven in de periode dat hij werkzaam was in Dreumel, is geheel onbekend. Toch haalt hij het nieuws, middels het Algemeen Dagblad op 25 februari 1921: 

Goh, zijn de kranten gezamenlijk overeen gekomen om abrupt te stoppen met de meldingen over onderwijzers en onderwijzeressen, die kriskras Nederland door reisden op weg naar een volgende of vorige werkplek? In de Provinciale Noordbrabantsche en 's Hertogenbossche courant van 17-02-1921:

Dit dan nog, even tussendoor, in De Telegraaf van 23 januari 1922: 


(42)

Gelukkig, weer een nieuwe juf, Mej. J.M. Lagarde, voor de rooms katholieke Dreumelse Kinderen. In de Provinciale Noordbrabantsche en 's Hertogenbossche courant van 3 mei 1922. 

In de Provinciale Noordbrabantsche en 's Hertogenbossche courant van 17-10-1921:


De heer Vermeulen was in 1926 (hèt watersnoodjaar) nog steeds hoofd der school in Dreumel. Aldus de Tilburgsche courant van 12 februari 1926: 

Toch gebeurt er wel weer iets wat even vermeld behoeft te worden en gemeld wordt in de Provinciale Noordbrabantsche en 's Hertogenbossche courant van 29-01-1930:

En niet eens alleen dat, maar ook nog het volgende, alweer een aantal jaren verder dan. In de Provinciale Noordbrabantsche en 's Hertogenbossche courant van 2 juni 1933:

Tot nota bene 29 november 1939 moeten we met z’n allen wachten om weer eens iets in de Nieuwe Tilburgsche Courant te lezen over onderwijzers en Dreumel. Waarbij je nog, zonder je te schamen, zou kunnen aantekenen dat Dhr. W.J. Krebber (no.46) wellicht niet eens onderwijzer is geweest te Dreumel, maar wellicht voor zijn eerste aanstelling naar Oisterwijk af zal reizen: 

 

Het Noordbrabantsch dagblad het huisgezin heeft als belangrijke melding dit op genomen, op 9 januari 1940 (Dhr. Van der Velden (no.48) komt uit (De Rips) Bakel).

 


En dat, geachte lezers en lezeressen, was de laatste melding die de digitale kranten met ons wensten te delen, betreffende onderwijzers, onderwijzeressen en hoofden van alle soorten van scholen te Dreumel. Heeft iemand bij gehouden welke van hen allen geboren zijn te Dreumel? Nou, laat me u melden dat dat er bar weinig zijn. 

Overigens, lang niet van al deze onderwijs grootheden kunnen alle data vast gesteld worden, al was het alleen al omdat er niet altijd voorletters worden gemeld in de kranten.  In het totaal, daarbij direct bekennend dat het er (aanzienlijk?) meer kunnen zijn geweest omdat ze mogelijk, zelfs waarschijnlijk, lang niet allemaal grote bekendheid verkregen via de kranten, heeft Dreumel dus, tot rond 1940, minstens 41 onderwijskrachten versleten.

De in de helemaal bovenaan getoonde tabel wordt onderaan afgesloten met Dhr. Anthonius Wilhelmus Nijtmans. Meneer Nijtmans dook niet op in kranten, maar op een overlijdensakte.

*) Veel dank aan Tremele.nl voor de prachtige foto's van de scholen.