OLD COWS           
Van Toen - Voor Nu -  Voor De Toekomst                     

Onlangs werd er op de site van  http://www.voxeurop.eu/nl/content/article/4392601-europa-moet-zijn-grenzen-openen een cartoon getoond, waar een ieder zijn of haar oordeel, of geheel niets, over mag bepalen:  

Het spreekt tientallen boekdelen dat deze Old Cows verhalen bij uitstek niet het forum bieden, noch ooit zullen worden, waarop op mogelijk uitgebreide schaal van gedachten kan of zal worden gewisseld over dit (on)menselijke drama, dat zich binnen en buiten alle grenzen af speelt. Hoewel ‘speelt’ wel een heel eufemistische lading geeft aan wat er zich echt voor doet. ‘Grenzen’ overigens niet noemenswaardig minder, als je bedenkt dat het de letterlijke landsgrenzen zouden kunnen betekenen. Maar eveneens, en in veel grotere mate, ook de grenzen van wat we ooit als normaal en decent beschouwden, die heel stevig en flink en ontegenzeglijk worden opgerekt tot ongekende hoogten, maar vooral ook bizarre diepten.
Maar ‘goed’, deze cartoon bood een aardig springplankje om dit verhaal toch met de ‘Vaart der Volkeren’ te betitelen.

 


Daar waar de schier gehele bevolking van Noord-Oost Afrika en West-Azië zich met enorme vaart naar nog veel noordelijker gelegen gebieden spoedt, gaat dit verhaal over het geheel tegenovergestelde. De vaart –der volkeren- is er in het volgende relaas volkomen uit.

In zoverre als lezers van dit artikel al eerder en wellicht al wel veel meer van deze Old Cows onder ogen hebben gezien, mag bekend verondersteld worden dat mijn persoonlijke interesse zeer speciaal en altijd gericht is op het N.H. kerkhof van ons prachtige dorp. Obsessief zou een te zwaar woord zijn om deze betrokkenheid te kenmerken, maar het is wel substantieel meer dan een passerende actualiteit die daarna weer verdwijnt in de mistige dreven van de Dreumel omringende plattelanden of duurzaam ten onder zou kunnen gaan aan mogelijk overvloedig aanwezige alternatieve activiteiten.

De passie voor dit kerkhof zal ook zo lang doorgaan tot er geen relevante vragen meer –door mij- te beantwoorden kunnen worden. De zoektocht naar deze, soms ongelofelijk moeilijk te traceren, antwoorden zal geïnspireerd blijven door al die vragen die nog steeds in het notitieblokje bijgeschreven worden voor ze weer gedurende de dagelijkse beslommeringen het kortstondige onderspit moeten delven. Nooit lang echter, want ze borrelen toch ooit weer spontaan op, als je je ineens realiseert dat er nog steeds open einden zijn die chronisch smeken om ten langen leste afgesloten te worden.

Ik aarzel met enige terughoudendheid om het volgende toch aan het digitale papier toe te vertrouwen. Maar aangezien de waarheid niet miskend mag worden, hoe ongenadig die ook moge zijn of beschouwd wordt, heb ik mezelf er van kunnen overtuigen dat dit onderstaande relaas toch een terechte plek moet kunnen vinden in deze Old Cow. Het voorval onderstreept ook nog eens op (gelukkig) onnavolgbare wijze wat al in veel eerdere en meer versies van deze Old Cows werd verwoord.

Kort terug in de tijd … een screenshot uit een vroegere Old Cow (JUN-2011):

Het mag als geen al te groot wonder gekwalificeerd worden dat sommige grafmonumenten op dit kerkhof al heel lang deel uitmaken van het totaal daar ooit te rusten gelegde personen. In een toch al niet grote dorpsgemeenschap, waar het overgrote deel van de bevolking een ander geloof aan hangt dan het protestantisme, is het verloop van grafmonumenten of de noodzaak om graven te moeten ruimen ten faveure van nieuwe op de N.H. permanente rustplaats ook navenant minder.

Deze twee personen ...


… zijn echtgenoten, die al vanaf vóór 1870 op dit kerkhof werden begraven en hun afzonderlijke grafmonumenten hebben de tand des tijds ruimschoots doorstaan.

Maar het gebeurt eens in de zoveel tijd toch dat er een graf gedolven dient te worden. Daar is op dit kerkhof gelukkig meer dan ruimte genoeg voor en dus hoeft er niet noodzakelijk eerst ‘geruimd’ te worden voor een nieuw graf gegraven kan worden. Met de hand, nog steeds.

Aangezien ik regelmatig dit kerkhof bezoek, was ik er tijdens een van die bezoeken getuige van dat er … botten werden op gegraven. De veronderstelling dat er zelden of eigenlijk nooit sprake van kan zijn geweest dat er ooit dierlijke botten op dit kerkhof werden begraven, maakt het droevig genoeg compleet onmogelijk om dan aan die andere macabere gedachte te kunnen ontsnappen.

Menselijke botten zodoende.

Een voor mij unieke en eenmalige ervaring, die ik veel liever niet had willen op doen en die een grote en uitzonderlijk overdonderende en blijvende indruk op me heeft gemaakt.

Er wordt en is veel geschreven over het ‘ruimen van graven’.

http://www.doodeenvoudig.nl/bibliotheek/informatieregelenuitvaart/begraven/ruimen :

‘Het is wettelijk vastgelegd dat een graf voor een termijn van minimaal 10 jaar met rust gelaten moet worden. Dit wordt ook wel grafrust genoemd. Gedurende deze periode zou theoretisch volledige vertering moeten plaatsvinden. In de praktijk blijkt dat de meeste graven pas worden geruimd als de termijn van grafrust ruimschoots is verstreken. Het ruimen van een graf gebeurt over het algemeen met een aantal tegelijk. Het ruimen van enkele graven gebeurt vaak in eigen beheer van de kerkhofhouders. Indien een groot aantal graven tegelijkertijd wordt geruimd wordt veelal een gespecialiseerd bedrijf ingehuurd om dit werk uit te voeren. Tijdens het ruimen dient een visuele afscheiding met de omgeving aanwezig te zijn.

Bij de ruiming van een algemeen graf worden de stoffelijke resten (skelet) herbegraven op een afgesloten gedeelte van het kerkhof. Hier liggen de resten uit verschillende graven bij elkaar. Deze plek is over het algemeen niet toegankelijk voor publiek. Het is bij de meeste kerkhoven ook mogelijk om de stoffelijke resten bij de ruiming van het graf apart te houden en op een andere plek te herbegraven. Dit gebeurt meestal in een zogenaamde beenderkist.’

http://mens-en-samenleving.infonu.nl/regelingen/62147-het-ruimen-van-graven-mag-niet-zomaar.html :

Wanneer mag een graf worden geruimd?

In de wet staan verschillende bepalingen over het ruimen van graven. Plaatselijke verordeningen en landelijke richtlijnen geven aan hoeveel jaar er tussen het begraven en het ruimen mag zitten. Meestal zijn dit:

- Graven van voor 1900 worden in de meeste gevallen niet geruimd, omdat gemeenten vinden dat zij een grote cultuurhistorische waarde hebben.

- Oorlogsgraven worden niet geruimd.

-  Graven die tussen 1900 en 1992 zijn gegraven, mogen meestal na 2029 worden geruimd. Het mag ook eerder als na 30 jaar niemand meer is begraven in het graf of het monument in verval is geraakt en er is niemand die het op wil knappen.

- Graven die na 1992 in gebruik zijn genomen, mogen meestal al na 10 of 20 jaar worden geruimd.

- Graven met daarop eeuwigdurende rechten mogen, ondanks wat het woord doet vermoeden, toch geruimd worden onder bepaalde omstandigheden.’

EN …

Waar gaan de resten van een overledene naartoe bij ruiming van een graf?

Bij een ruiming worden de resten van de overledene overigens wel herbegraven in een verzamelgraf. Nabestaanden kunnen ook kiezen voor het laten cremeren van de overledene. Ook is het mogelijk om de resten onder in hetzelfde graf te herbegraven. Dit wordt ook wel schudden genoemd. Om een graf te kunnen ruimen moet ten minste 1 jaar schriftelijk van te voren worden meegedeeld aan de rechthebbende dat de gemeente wil gaan ruimen. De nabestaanden moeten dan wel bekend zijn of ze moeten inmiddels getraceerd zijn.

http://www.ans-groep.nl/anubis/ruimen-van-begraafplaatsen-een-gedragscode :

Wat gebeurt er met mijn overblijfselen als mijn graf is geruimd?                

‘De overblijfselen worden op een kerkhof herbegraven of indien de rechthebbenden dat wensen in een crematorium verbrand. Voor deze crematie moet een verzoek worden gedaan door de rechthebbenden aan de houder van het kerkhof’ 


Uit bovenstaande teksten blijkt telkens dat het ‘zomaar’ vinden van menselijke resten –gelukkig maar- zeer zelden voorkomt. Uiteraard wordt in dezelfde teksten ook aan gegeven dat, indien er geen nabestaanden en of grafrechthebbenden meer zijn, of gedurende een lange periode niet bekend is waar deze bereikt kunnen worden, graven geruimd mogen worden. Na ten minste een wettelijk verplichte periode van 10 jaar. Deze periode wordt dus ‘grafrust’ genoemd.

Ik ben niet bekend met de aanwezigheid van een herbegraafplek (‘knekelput’) op het N.H.kerkhof. Mogelijk is die er niet (meer), omdat het slechts zeer sporadisch voorkomt dat graven moeten worden geruimd. Toch zijn er vele tientallen, ooit aldaar begraven personen en hun eventuele grafmonumenten, niet meer terug te vinden en het is een zeer wel mogelijke conclusie dat al die niet meer aanwezige grafmonumenten, alsmede mogelijk toch nog aanwezige menselijke overblijfselen, werden geruimd. Maar is dat zo? 

Wèrden ze wel geruimd?

Om daar meer of volledige(r) zekerheid over te verkrijgen, werd een aantal vragen voor gelegd aan de scriba van de kerkmeesters van de Protestantse gemeente in Maas en Waal en al spoedig kwam een opvallende reactie. En eenduidige antwoorden (quote-unquote):

* Bij ruiming van een graf wordt de gedenksteen verwijderd.

* De menselijke resten blijven in het graf. Als het graf weer gebruikt wordt voor een begraving zullen de resten die gevonden worden onder in het graf geplaatst worden.

* Graf kan in theorie oneindig verlengt vaak worden, als het graf/gedenksteen goed onderhouden wordt.

* Als een ruiming op handen is zal contact gezocht worden met de grafrecht-eigenaar, als deze bekent is.

   Als deze niet bekent is, zal met een bordje bij het graf, gedurende 1 jaar, bekent gemaakt worden, dat ruiming op handen is. Tegenwoordig kan ook gebruik gemaakt worden internet.

* Voor zover ik (Red.:  de scriba) weet is er geen knekelput aanwezig of aanwezig geweest op deze begraafplaats.

 

Dus naarmate de tijd verstreek ... letterlijk gras erover en al doende en vooral nalatende, de mogelijkheid voor altijd open houdend dat in veel later en recenter tijden menselijke botten konden worden opgegraven van een persoon, wier gegevens, althans tijdens de grafdelving waar ik getuige van was, niet als bekend werden verondersteld. 

Het aanschouwen van deze aangrijpende gebeurtenis heeft me er nog meer toe aangezet om …

(Even weer terug in de tijd ... De Gelderlander van 5 juni 2012); 

… zoveel als maar mogelijk te weten te komen over de personen die op dit kerkhof werden begraven. Met die drijfveer als diepgewortelde motivatie kwam langzaam een proces op gang om in een presentatie alles te ‘openbaren’ hetgeen al die onderzoeken inmiddels naar voren hebben gebracht. 


Het zij direct gezegd en bekend … volledig kan een waarheidsgetrouwe weergave van wat we geschiedenis noemen, zelden of nooit zijn. Slechts sporadische fragmenten kun je, als je er oog en oor voor ontwikkelt en hebt en bereid bent er onevenredig veel tijd –en soms geld- aan te besteden, vaak met slechts veel moeite boven water krijgen. 

Maar alle –àlle- informatie die, op welke wijze dan ook, zou kunnen bijdragen om toch voor altijd te kunnen voorkomen dat onbekende menselijke botten ooit nog eens geheel onverwachts op gegraven worden, is alleszins nuttige informatie en levert daar, hoe minuscuul ook, een noemenswaardige en zo mogelijk doorslaggevende bijdrage aan.

De desondanks toch zeer zeker niet geringe wèl beschikbare informatie werd als gevolg van deze gedachtegang samen gebracht in een volkomen interactieve presentatie, met nevenstaande afbeelding als aansprekend voorblad. Datering van deze afbeelding is niet exact mogelijk, maar deze foto werd in ieder geval gemaakt voordat  … 

«

«

… De Oude Weem (Bron; Tremele.nl) in 1984 werd gesloopt en herbouwd. De Oude Weem zien we links op het voorblad van de presentatie (hier direct boven) nog in ogenschijnlijk grote glorie.

»

»De foto in het midden van de afbeelding rechts, hieronder uitvergroot: 

De presentatie heeft zich erg lang in de privé sfeer kunnen koesteren, ontwikkelen en uitgroeien. Noest werden telkenmale zoveel mogelijk bronnen aangeboord voor relevante informatie en verkregen gegevens verzameld en, indien van toepassing, aan deze presentatie toe gevoegd.


Het langzaam maar gestaag groeiende besef dat de privé omgeving niet erg, zelfs helemaal niet, bevorderlijk is voor juist het oogmerk waarom al deze naspeuringen werden gepleegd, had uiteindelijk tot gevolg dat deze presentatie uit de duisternis zal treden en ter beschikking komt van degenen die daar interesse in zouden hebben.

  

De presentatie heeft een aansprekende titel:

"Van Verleden naar Heden ... voor Morgen ... voor de Toekomst"

«

« 
De basis en het begin van de rode draad die ten grondslag liggen aan deze presentatie werd gevonden in de, door de ook bij dit kerkhof zeer betrokken en er ooit beheerder van, Wim Verhoeff voor een groot deel bijgehouden, registratie van op dit kerkhof begraven personen. Deze registratie gaat terug tot 1870.  


Van vóór dit jaartal zijn, na eindeloos gezoek en gecommuniceer met veel relevante organisaties, instanties en personen, blijkbaar geen gegevens bewaart gebleven. Ook de protestantse gemeente West Maas en Waal geeft geheel nul op het rekest, na meerdere malen gedane verzoeken voor deze informatie. En na het overlijden van beheerder Wim Verhoeff (2013) is ongelukkigerwijs ook een definitief eind gekomen aan het bijhouden van deze registratie, althans door persoonlijk toedoen van de beheerder van het kerkhof. Erik Verhoeff, die het beheerders-stokje van zijn vader heeft over genomen, schrijft: “Dat register heb ik niet meer, dat wordt centraal bewaard/beheerd door de kerkraad.” Het spreekt vanzelf, althans zo veronderstel je dan, dat de registratie bij de kerkmeesters geheel op orde is en zal worden gehouden. Overigens, zeker geen wet van Meden en Perzen.

Deze interactieve presentatie biedt toegang tot ‘alle’ informatie die tot en met het moment van heden (eind 2015) verzameld kon worden over alle overleden personen op dit N.H. kerkhof. Een niet geheel verwachtte, maar zeer welkome, bijkomstigheid ontwikkelde zich langzaam maar gestaag bij het toenemen van de verkregen informatie. Die telkens met terugwerkende kracht wees en duidde op de vele relaties die al deze begravenen met elkaar hebben gehad. Een onontkoombare wederkerigheid ongetwijfeld, als er slechts één protestants kerkhof is voor een relatief kleine protestantse gemeente. Dan komen al snel hele families, generatie na generatie, op –eigenlijk onder- hetzelfde stukje aarde terecht.

De presentatie blinkt niet uit door tot in detail verzorgde grafische hoogstandjes, die digitale of elektronische wonderen lijken te verrichten, gelijk tegenwoordig gewoon verondersteld wordt bij bijkans alles wat we aanpakken, zien en doen. Je hoeft auto-eigenaren al nooit meer te waarschuwen dat ze hun koplampen aan gelaten hebben, want die gaan na verloop van korte tijd vanzelf uit, terwijl de eigenaar al 50 meter verderop aan geheel andere dingen loopt te denken.

 Deze presentatie biedt echter wèl de mogelijkheid om zeer uiteenlopende en zeer relevante keuzes te maken, al naar gelang welke optie gekozen wordt. Om te beginnen kan, na het opstarten van de presentatie, uiteraard op naam gekozen worden.
Valt de keuze, wordt er geklikt, op een achternaam die begint met een B, dan verschijnt direct de daarmee corresponderende bladzijde van de presentatie. (Er zijn op dit kerkhof geen achternamen van overledenen die met een A beginnen). Op deze bladzijde worden de achternamen weer gegeven van A t/m E:Ook op deze bladzijde wordt de keuze getoond om andere namen te kunnen kiezen, net als op alle inhoudsopgavenbladzijden van de presentatie. Ook wordt de mogelijk op al deze bladzijden eveneens geboden om een numerieke keuze te maken, mocht een geïnteresseerde gebruiker al weten welk grafnummer hoort bij een specifiek persoon, waar hij of zij naders over zou willen weten. Zoals diezelfde doorklik-mogelijkheid ook al in de inhoudsopgave wordt geboden:De Inhoudsopgave biedt verder, en ook, een doorklik-mogelijkheid om een uitleg te kunnen bekijken hoe met deze omvangrijke, maar uiterst informatieve, interactieve presentatie om te gaan. 


De in de presentatie gebruikte iconen worden ook op de inhoudspagina al verduidelijkt. 
Een verhelderend voorbeeld. Stel u bent geïnteresseerd in een persoon met de achternaam Numans. Indien uw speciale aandacht uit gaat naar bijvoorbeeld Antonie Numans, klik dan eerst in het alfabetische register op de 'N' en vervolgens op de specifieke naam van Antonie Numans. 

U wordt dan onmiddellijk door gelinkt naar de persoonlijke bladzijde, die alleen over Antonie Numans handelt en alle –beschikbare- informatie over deze persoon bevat: 

«

«
De Details in detail :

Het bovengedeelte: 

1: Aan de hand van vermeldingen op alle typen akten of andere documenten wordt zo goed mogelijk bepaald welk beroep of welke beroepen Antonie Numans heeft bekleed gedurende zijn werkzame leven.

2: Internet biedt vele, vele mogelijkheden om afbeeldingen van die beroepen te zoeken en te vinden. Uiteraard niet specifiek met Antonie Numans er op. Maar ze geven wel weer hoe de uitoefening van dat beroep of die beroepen er bij goede benadering moet(en) hebben uit gezien, destijds.

3: Dit nummer is het nummer waaronder het begraven van –het stoffelijk overschot van- Antonie Numans geregistreerd werd in de al eerder genoemde registratie.

4: Van alle getoonde afbeeldingen zijn de bronnen bekend bij de samensteller van de presentatie.

    Het midden gedeelte: 

5: Dit is een weergave van de registratie in het register. Het is belangrijk hier op te merken dat de datum zoals vermeld in deze registratie NIET de datum van overlijden is, maar wèl weer geeft wanneer een overleden persoon daadwerkelijk op het N.H. kerkhof werd begraven.

6: Datum van geboorte en de gemeente waar Antonie Numans ter wereld kwam.

7: Datum van overlijden en de gemeente waar Antonie Numans de wereld weer verliet.

8: Als op dit icoon geklikt wordt, komt het grafmonument, vermits dat nog aanwezig is op het kerkhof, in beeld.

9: Stichting Tremele publiceerde ooit op haar website een stamboompje van de (Dreumelse) familie Numans. Met name omdat deze personen langere tijd belangrijke rollen hebben gespeeld in de geschiedenis van Dreumel. Je kunt op deze afbeelding klikken en een aparte bladzijde wordt geopend met deze afbeelding uit-vergroot.

10: Dit kinderstoeltje, inclusief kind, geeft aan dat, als je er op klikt, je dan door gelinkt wordt naar één van de ouders van Antonie Numans. Van een van deze ouders kun je dan weer doorlinken naar de andere ouder. Hetgeen overigens alleen gebeurt als de ouders, of één van de ouders, ook op ditzelfde kerkhof werden of werd begraven. Hyperlinks naar andere overleden personen bestaan in deze presentatie alleen als die andere persoon of personen ook aldaar begraven ligt of liggen.

      

11: Wordt op deze tekst geklikt, dan wordt een  aparte bladzijde geopend met daarop de door Wim Verhoeff geschetste plattegrond met een door een rode pijl aangegeven exacte locatie van het grafmonument van Antonie Numans:    »  »
12: Klik je op déze tekst dan wordt wederom een aparte bladzijde geopend met daarop een foto van de locatie van het grafmonument op het kerkhof:                                                                                                               «

«« « Onderaan de bladzijde kun je dan vervolgens weer kiezen om terug te gaan naar de persoonlijke gegevens van Antonie Numans of zijn vrouw Wilhelmina Krouwel.

13: Hier wordt de leeftijd van de overleden persoon, in dit geval Antonie Numans, vermeld.

14: Bestaan er foto’s van de overleden persoon of personen zelf, dan worden die ook verkleind weer gegeven op de persoonlijke bladzijde. Daar kan ook weer voor gekozen worden, waarna bij dit voorbeeld het portret van Antonie Numans (& zijn vrouw) tevoorschijn komt/ komen: 

14a: Al constant heen en weer ‘zwalkend’ door deze presentatie, steeds ongewild maar toch in de war rakend door telkens voorbij schietende informatie over veelal uiteenlopende personen, die wel of niet familie blijken te zijn … of toch niet, eh, eh, eh …drong de noodzaak zich onstuitbaar op om te proberen soort stambomen samen te stellen aan de hand van alle persoonsgegevens. Zodat dan in een oogopslag direct, of in ieder geval vrij snel, inzicht verkregen kan worden over welke relaties er bestaan tussen al die personen die uiteindelijk op dit ene kerkhof (weer?) werden samen gebracht.

Het zijn uiteraard geen volledige stambomen, maar eerder stamboom-takken, (in de meeste gevallen) slechts de personen aan gevend die op dit kerkhof werden begraven. Hier die van de Numans-familie, nadat u op het icoon van de stamboomtakken op de persoonlijke bladzijde heeft geklikt: 

(De blauwe cijfers achter de namen maken het dan ook weer mogelijk om direct terug gelinkt te worden naar de daarbij benoemde persoon).

Van nog veel meer families worden in deze omvangrijke presentatie stamboomtakken gepresenteerd, naar alle beste eer en geweten samen gesteld. Onder voorbehoud echter en alle eventuele correcties en additionele informatie zijn uitermate zeer welkom.

  Het onderste deel van de Numans-pagina: 

15: Antonie Numans was een zodanig bekende Dreumelnaar dat hij af en toe in de landelijke of regionale pers werd vermeld. Klik op deze afbeelding en alle relevante berichten waar zijn naam in voorkomt worden getoond.

16: Hij en zijn vrouw Wilhelmina Krouwel kregen kinderen, waarvan er een aantal eveneens werd begraven op dit kerkhof. Klik op elk individueel icoon waar de naam van een kind onder vermeld wordt en … u gaat naar de persoonlijke bladzijde van dat kind.

  

17: Man en vrouw in silhouet bieden de mogelijkheid om naar de vrouw van Antonie Numans te gaan. Omgekeerd staat eenzelfde icoon op de persoonlijke bladzijde van Wilhelmina Krouwel om vandaar weer terug naar Antonie te gaan. Of naar een van hun kinderen. Of naar haar grafmonument. Of naar de stamboomtakken. Of … of … of. 

18: De tekst die aangeeft dat je vergrote portretten te zien krijgt als je op de desbetreffende verkleinde foto(’s) klikt.

19: Datum van trouwen van Antonie Numans met Wilhelmina Krouwel en de gemeente waar deze vanzelfsprekend heugelijke gebeurtenis plaats heeft gevonden.

  20: Klik op deze verkleinde afbeelding en een vergroting zal worden getoond van Wilhemina Krouwel, de vrouw van Antonie Numans (Zie hogerop voor foto) : 

21: Daar waar nodig, althans voor de samensteller, verduidelijking van mogelijke onduidelijkheden op de persoonlijke bladzijde van Antonie Numans.

Stel, u wilt bijvoorbeeld zoon Johannes Josephus Numans beter leren kennen. Dat kan:

   Klik op het bijbehorende icoontje en …

De persoonlijke bladzijde van Johannes Josephus Numans verschijnt:

21: Soms zijn er geen specifieke foto’s van een beroep en worden wat algemenere foto’s of essentiële informatie getoond, om toch een indruk te geven van de aard van het beroep. Klik op de afbeelding en u krijgt ze direct te zien.

22: Algemene, maar wel toepasselijke foto’s, maken ook deel uit van persoonlijke bladzijden en op meerdere essentiële plaatsen in de presentatie. Klik op een foto en aanschouwt een vergroting of bijvoorbeeld nadere uitleg over bepaalde –vaak markante- gebouwen. Vaak samen gesteld door de Stichting Tremele en getoond op hun website. In onderhavig geval over het voormalige gemeentehuis op de Rooijsestraat 59.

23: Relatief niet onvaak valt een Dreumelnaar de eer te beurt koninklijk onderscheiden te worden. Zo ook deze J.J. Numans, die bij Koninklijk Besluit van 21 augustus 1939 werd benoemd tot Ridder in de orde van Oranje-Nassau. Het relaas over deze benoeming wordt, als u op de onderscheiding zou klikken, nader uiteen gezet aan de hand van een krantenartikel in het Algemeen Handelsblad van zaterdag, 2 september 1939.

24: Dit zijn de broer en zussen van Johannes Josephus Numans (althans, degenen die ook op dit kerkhof werden begraven) en, eenmaal geklikt op één van deze icoontjes, wordt u wederom een nieuwe bladzijde getoond, met specifieke informatie over de persoon waar klaarblijkelijk uw speciale interesse naar uit gaat.

25: Ook J.J.Numans kwam af en toe in het nieuws. Klik op deze afbeelding en bekijk waarom en –mee.

26: Waar maar mogelijk wordt naar relevante informatie gezocht en helaas minder vaak dan gezocht, ook wel eens gevonden. Johannes Josephus Numans -tijdens de watersnood van 1926- staat met foto afgebeeld in het ‘Heemkundeboek’, waar de voorzitter van de Stichting Tremele, Jos van Koolwijk, mede samensteller van was: 

Veel van de in deze presentatie getoonde informatie werd verkregen door het bestuderen van alle akten die met een bepaalde persoon geassocieerd kunnen worden. Doop-, geboorte-, huwelijks- en overlijdensakten, maar ook huwelijksbijlagen, gaven onderandere antwoorden op gewichtige vragen. Echter, de digitaal beschikbare (Burgerlijken Stand) akten bestrijken –lang- niet de gehele periode gedurende welke de N.H. registratie van overleden werd en wordt bij gehouden.

Voor specifiek Dreumel geldt dat medio 2015 de periode voor wat betreft digitaal beschikbare geboorteakten werd uitgebreid met 10 jaar. Deze periode omvat nu (Sept. 2015) de tijdspanne van 1811 tot en met (eerst 1902, maar nu) 1912. 

Voor huwelijksakten gebeurde een soortgelijke uitbreiding al veel eerder en omvat nu de periode 1811 tot en met (eerst 1922 en nu) 1932. 

En ook de overlijdensakten met betrekking tot Dreumelnaren werd met tien jaar uitgebreid, van 1811 tot en met -eerst 1950 en nu 1960. Gelukkig geldt eenzelfde uitbreiding ook voor een aantal Dreumel omringende, voorheen zelfstandige gemeenten, zodat ook in die gemeenten een beroep gedaan kan worden op uitvoeriger informatiebronnen.

  

Indien begraven personen derhalve werden geboren na 1912 (of indien geboren in nog heel veel andere gemeenten na1902) dan kan de exacte geboortedatum digitaal gezocht, noch gevonden worden. Hetzelfde geldt dus ook als ze trouwden na 1932 (of 1922) en/of overleden na 1960 (of 1950). We, althans de mensen die daar interesse in hebben, mogen ons bijzonder gelukkig prijzen met de aanwezigheid van het CBG, het Centraal Bureau voor de Genealogie: 


Alwaar ‘Persoonskaarten’ worden gearchiveerd, die op aanvraag –en tegen een relatief geringe vergoeding ‘per zoekopdracht’- ter beschikking kunnen worden gesteld aan geïnteresseerden. Niet digitaal, maar schriftelijk. Gewoon op ouderwets papier, op een speciaal bestelformulier van het CBG dat gedownload kan worden. Dan invullen, in een enveloppe, postzegel en adres erop en vervolgens naar Den Haag. En minstens een maand wachten op resultaten.

Wat zijn persoonskaarten (Bron http://www.cbg.nl/index.php/146/veelgestelde+vragen?id=146 ):

Wat zijn persoonskaarten en wat zijn persoonslijsten?
Persoonskaarten maken deel uit van de gemeentelijke bevolkingsadministratie, zoals dat bijgehouden werd in de periode tussen 1939 en 1 oktober 1994 en zijn de opvolgers van de vastbladige bevolkingsregisters (1850-1920) en gezinskaarten (1920-1939). Vanaf 1 oktober 1994 worden bevolkingsgegevens bijgehouden in de Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens (GBA). De GBA is een landelijk computernetwerk waarin gemeenten hun persoonsgegevens hebben opgenomen en nog steeds invoeren.

Welke gegevens staan op de uittreksels van persoonskaarten en persoonslijsten vermeld?

Persoonskaarten en persoonslijsten bevatten gegevens die de basis vormen van het genealogisch onderzoek. De persoonskaart of persoonslijst geeft behalve de personalia van de betrokkene ook vaak de namen van de ouders met hun geboorteplaatsen en -data. Daarmee kunnen ze gegevens verschaffen die tot ver in de negentiende eeuw terug reiken.

     

Om de presentatie derhalve zo volledig mogelijk te kunnen voorzien van belangrijke data, moest erg vaak een beroep gedaan worden op het CBG en deze persoonskaarten. Bijvoorbeeld bij: 

... Lodewijk Mooring:

27: Op alle bladzijden in deze presentatie waar persoonskaarten een rol van betekenis hebben gespeeld, wordt het logo van het CBG getoond. Door daarop te klikken, komt de persoonsgebonden persoonskaart in beeld en worden veel gegevens zichtbaar: 

28: Voor- en achternaam van –in dit voorbeeld- Lodewijk Mooring. Ook zijn geboortedata, -gemeente en –land worden hier aangegeven. Gelukkig werd ook voor Zaltbommel de periode verlengd waarover digitale B(urgerlijken) S(tand)-akten openbaar werden en kon zodoende deze digitale akte ook zichtbaar gemaakt worden in de presentatie.

29: De voor- en achternamen van zijn ouders. De achternaam van de vader wordt er niet nóg eens bij vermeld, aangezien vader en zoon gemeenlijk één achternaam delen.

30: Hier wordt aan gegeven met wie, wanneer en in welke gemeente Lodewijk trouwde. En –iets meer naar rechts- waar en wanneer zijn vrouw werd geboren.

31: De adressen waar Lodewijk al dan niet samen met zijn echtgenote heeft gewoond. Op 4 februari 1942 trouwt hij in Dreumel met Adriana Willemina Vissers en 8 dagen later gaan ze wonen op de Waalbandijk 72 te Dreumel.

32: De beroepen die Lodewijk Mooring in zijn leven heeft uit geoefend.

33: De geboortedata en –gemeenten van de ouders van Lodewijk.

34: Dit gegeven op de persoonskaart is van groot belang. Samen met de geboortedatum vormen deze gegevens immers de ultieme begrenzing van een mensenleven. Essentieel in deze presentatie.

 Had het eventuele huwelijk kinderen voort gebracht, dan werden dit kind of deze kinderen op de achterzijde van de persoonskaart toegevoegd. Zoals die van bijvoorbeeld Unia van de Weerdt en George Hendrik Goijer. Drie zonen kregen ze, zie de drie ‘z’s in kolom 32, rechts. 

Van vrijwel alle overledenen kon op deze wijze en via nog vele andere druk bewandelde paden en lange digitale zoektochten, informatie verkregen worden die kenmerkend was voor en gedurende het leven van een persoon. Maar voor een paar lukte dan –nog steeds- niet. Wellicht dat verder onderzoek en mogelijk contact zoeken met weer andere instanties alsnog resultaat op zou kunnen leveren. Als voorbeeld, Maria Verkerk:

Slechts haar overlijdensakte werd in Dreumel opgesteld en daarop wordt de informatie prijs gegeven dat ze in ‘Haaften’ wordt geboren. Althans, daar lijkt het sterk op. Heel moeilijk leesbaar en dat feit zou wel eens de chronische hindernis kunnen zijn en blijven voor dit nog te nemen obstakel:      »     »

  

Mocht iemand nadere informatie over deze Maria Verkerk bezitten, dan houd ik me ten zéérste aan bevolen.

Het is een zeer omvangrijke, maar –nà het lezen van de uitleg op de startpagina- best eenvoudig te bedienen interactieve presentatie. Waar mogelijk en hopelijk nog veel data aan toegevoegd kan worden, aangezien dat betekent dat er weer meer bekend is geworden of boven water is komen drijven. Je staat er versteld van wat er soms heel langzaam maar gestaag en ooit toch nog boven water komt. 


Tot slot de, althans mijn, grote verbazing opwekkende ontdekking, lopende het chronische onderzoek om deze presentatie zo compleet mogelijk te maken, dat er nog veel meer relaties bestaan tussen overledenen dan tot voor kort en ooit vermoed of bevroed. Bijvoorbeeld de familie Vink.

Dat er relaties bestonden tussen de nakomelingen van …

Gerrit Vink (21-01-1811 / 20-10-1876) en zijn vrouw …

Johanna Theodora Magdalena van Dijk (21-01-1811 / 22-03-1893)  (Ja, ze worden op dezelfde dag geboren en verkrijgen nog geboorteakten in het Frans) was al duidelijk en een stamboomtakken-afbeelding om deze relaties aan te geven, werd er al van samen gesteld.

Maar er zijn nog meer Vink-en die op dit kerkhof werden begraven en als je dan hun geboorteakten eens goed en beter bestudeerd, dan blijkt dat er plots nóg een nazaat te zijn die voort is gekomen uit het echtpaar Vink – van Dijk …

Want ook Johannes Vink (27-07-1843 / 27-01-1918)…

… op 11-10-1873 getrouwd met Metje Udo (16-01-1848 / 19-03-1875) en later …

… op 09-09-1875 nog een keer getrouwd met Aaltje van Duinen (07-08-1846 / 21-01-1922)

… blijkt het echtpaar Vink – van Dijk als ouders te hebben.

      

En dus moet de aanvankelijk losse stamboomtakken-afbeelding die alleen Johannis Vink en Metje Udo & Aaltje van Duinen als voorvader en –moeders had, verbonden worden met die van de ouders van Johannes Vink: 


Al deze mensen werden op de Protestantse begraafplaats ... ehh ... het kerkhof begraven.

27 personen maar liefst.

  

De Vaart Der Volkeren valt een keer onherroepelijk … doodstil!