OLD COWS           
Van Toen - Voor Nu -  Voor De Toekomst                     
Ooit ermee begonnen in medio oktober 2010, met de registratie van geboorteakten van alle Dreumelnaren, is het eind van déze naspeuringen al lang geleden ten einde gekomen. Niet omdat de aanwas van Dreumelnaren “op” was geraakt, maar als gevolg van –voor een akten-registrateur zeer hinderlijke- wetgeving die bepaalt dat (digitale) geboorteakten pas openbaar worden na 100 jaar, huwelijksakten na 75 jaar en akten van Overlijden na 50 jaar. Alhoewel pas recentelijk, medio 2015, er eindelijk weer tien hele jaren met digitale akten aan de publieke arena werden toe vertrouwd, handelt dit verhaal -dat geschreven werd in 2012- nog in de periode dat 1902 het eindpunt van digitale geboorteakten was. De vooralsnog allerlààtste geregistreerde geboorteakte van 1902 behoort toe aan … 


Vader Gradus Driessen en moeder Petronella Gerlag, die gemeentelijk bekend maken dat ze er een zoon bij hebben gekregen, die ze Arnoldus Johannes hebben genoemd. In totaal werden er vanaf 1814 tot en met 1902 4870 geboorteakten geregistreerd (vooralsnog exclusief de allereerste akten, die nog in het Frans werden geschreven) van alle allernieuwste bewoners van Dreumel. En zou je toch mogen denken dat je “alles” dat geboorteakten –en wat daar zoal aan ondersteunende documenten bij hoort- te bieden hebben, of juist waaraan ze zwaar tekort schoten, nu toch wel gezien had.


Maar nee, hoor, … Iets schijnbaar ultiems is dat slechts bij de gratie van op dat moment niets ultiemers. Want dan openbaart deze geboorteakte zich ineens …Vooreerst niets uitzonderlijks of buitenissigs … 

«

«

Johanna Maria Antonia wordt op 20 september 1900 geboren en haar ouders heetten Leonardus Cornelis van Lubeek en Helena Catharina Johanna Aleida Weijn. Deze beide ouders hebben al geruime tijd een persoonlijk dossier opgebouwd, waar –tot en met 1902- de tot nu toe over hen verzamelde gegevens in worden weer gegeven en samen gebracht.  

Het persoonlijk dossier van Leonardus Cornelis van Lubeek ziet er als volgt uit …  


Vanzelfsprekend bijna gelijk als dat van H.C.J.A. Weijn, met als enig kenmerkend verschil dat hààr geboorteakte anders luidt. Het moge direct duidelijk zijn dat de 4e dochter, Johanna Maria Antonia, die in 1900 wordt geboren, niet de éérste dochter was die deze naam op haar geboorteakte verkreeg. Deze voornamen behoorden in allereerste instantie de 3e dochter al toe.

Een bijkomende vermelding in de (mijn) geboorteakteregistratie behelst de opgave van de overlijdensdatum van degene die, binnen het betreffende gezin, het éérst een voornaam toebedacht kreeg. Het kwam zeer zelden voor, zelfs voor 19e eeuwse begrippen, dat twee nog in leven zijnde kinderen exact dezelfde voornaam of voornamen kregen. Als er al sprake was van dezelfde voorn(a)am(en), dan werden ze bijvoorbeeld nog wel in een andere volgorde gezet.

Een zeer sprekend voorbeeld hiervan en een uitzonderlijke toeval is dat Mw. Helena Catharina Johanna Aleida Weijn-van Lubeek een zus had, die … Aleida Helena Catharina Johanna Weijn-Smulders heette. Hun beider ouders waren Cornelis Martinus Johannes Weijn en Johanna van Welie.    De “eerste” Johanna Maria (+ Antonia) van Lubeek, die op 14 september 1899 werd geboren, overleed in Dreumel op 16 oktober 1899. 

Daarmee was afdoende verklaard waarom een volgende dochter, ter nagedachtenis aan haar overleden naamdraagster èn niet te vergeten de voormoederen, alsnog dezelfde namen kreeg toe bedeeld.

Genlias, dat zeker ook haar of zijn góede kanten heeft (had), is een uitstekend middel om een antwoord te geven op de vraag wanneer de eerste Johanna Maria Antonia was overleden. Maar de zoekopdracht … vindt alle overleden personen die als ouders Leonardus Cornelis Lubeek  en Helena Catharina Johanna Aleida Weijn  hebben … levert een zéér onverwacht resultaat op.

De oprechte schrik sloeg me om het hart toen ik die onverwacht lange lijst via Genlias voor geschoteld kreeg. Een lijst met namen er op, die als gemeenschappelijke factoren hadden dat de eigenaren en eigenaressen van al die namen bijgeschreven waren in de registers van overledenen van de Dreumelse Burgerlijken Stand. Kijkt toch en huivert … 


Wat was Genlias ook al weer? 

Genlias wàs een via internet vrij toegankelijke database met informatie uit de Burgerlijke Stand van Nederland en de Nederlandse Antillen. Per 1 januari 2013 is Genlias niet meer beschikbaar. Er is een nieuwe databank voor in de plaats gekomen, WieWasWie. Deze organisatie, waar vele -maar helaas nog lang niet allemaal- provinciale archieven bij zijn aangesloten en hun genealogische -ooit- geheimen daarop prijs geven, heeft het stokje van Genlias over genomen. Aangezien dit verhaal vóór het afschaffen van Genlias het daglicht zag, gebruikte ik destijds die vrijwel enige -bij mij toen bekende- bron voor het trachten te achterhalen en vinden van relevante informatie. 
Oh ja ... kijkt toch en huivert ... daar waren we gebleven.Laten we het trieste rijtje maar eens nalopen … na overigens eerst vast gesteld te hebben dat de andere kinderen reeds vernoemd in de persoonlijke dossiers van hun ouders, te weten Wilhelmina Helena, Anna Cornelia en Cornelis Johannes, maar ook (de tweede) Johanna Maria Antonia … niet op deze Genliaslijst voorkomen. Phoehhh … dat zijn dan in ieder geval 4 in leven gebleven kinderen.

De 5e hàd Catharina Hermina Antonia kunnen zijn, maar zij overleed op 21 juni 1904 … drie maanden jong! 


De 6e hàd Wilhelmus Petrus Antonius kunnen zijn, maar hij overleed op 21 juni 1905. Drie weken jong!

  

De 7e had Wilhelmus Petrus kunnen zijn, maar hij overleed op 26 december 1906. Oók drie weken jong!

  


De 8e hàd Maria Anna Antonia kunnen zijn, maar zij overleed op 19 maart 1907. 4 Jaren jong!

 


De 9e hàd (de éérste) Theresia Johanna Maria kunnen zijn, maar zij overleed op 27 juli 1914. 10 Weken jong!

 

De 10e hàd (de twééde) Theresia Maria Johanna kunnen zijn, maar zij overleed op 7 februari 1916. 3 Dagen jong!

 

De 11e hàd Leonardus Cornelis kunnen zijn, maar hij overleed op 12 mei 1920. 10 Weken jong!


 

Tenslotte had de 12e Antonius Johannes van Lubeek kunnen zijn, als hij niet al op 24 maart 1922 zou zijn overleden. 7 Weken jong! 


Maar dan …  het is haast te toevallig om waar te kunnen zijn.

De meest recente toevoeging in het arsenaal interessante en wetenswaardige onderwerpen, die via de site van de Dreumelse geschiedkundige stichting Tremele onder de aandacht van de wereld wordt gebracht, is het “Familiealbum”. Iedere Dreumelnaar en alle aanverwante personen worden via de website uitgenodigd om familiefoto’s ter beschikking te stellen, zo mogelijk met gegevens over geboortejaren, het jaar waarin de foto gemaakt werd, locatie en natuurlijk de namen van alle personen op de foto. Deze foto’s worden dan aan het “Familiealbum” op de Tremelse website toegevoegd en openbaar gemaakt.

Mooie, fantàstisch mooie foto’s van –meestal- Dreumelnaren en hun gezinnen op hun best, inclusief stropdassen, strikken in haren, zondagse kledij en -meestal- vooral niet lachen naar de camera. Hoe ouder de foto, hoe statiger deze prenten. Een paar exemplaren, bron: www.tremele.nl:

 

   En wat een ongelofelijk toeval dat nu ineens, op 15 mei 2012, twee dagen nadat ik met dit artikel was begonnen, déze foto werd toegevoegd aan het “Familiealbum”. 

1927: Gezin van Leonardus van Lubeek en Helena Weijn.

Rooijsestraat 69, Dreumel

Staand L-R: Fien (zr. Helena), Riek, Cor, Jo, Wim, Marie (zr. Antoinette), Annet (zr. Leonarda Maria), Cato (zr. Maria Lenarda).

Zittend L-R: An, Trees, Leonardus & Helena, Johan (geëmigreerd naar Canada. 1954), Willemien (zr. Ans Frida)

Naast de andere betekenis, een epileptische aanval, van het woord toeval, betekent het ook … een gebeurtenis of omstandigheid die vooraf niet te voorzien of niet te berekenen is geweest …

We beschouwen het tegelijkertijd beginnen met dit artikel en het kort daarop plaatsen van deze familiefoto op de website van Tremele, dus maar als een gewèldig toeval, waarbij totaal niet aan elkaar gerelateerde activiteiten prachtig samen smelten. Ineens, Synergie, pur sang.

Wonderbaarlijk tegelijkertijd dat hogerop in dit artikel het overlijden wordt gemeld en getoond van 9 kinderen, nadat tevens, ongeveer even hogerop, werd vast gelegd dat slechts vier kinderen gelukkig niet overleden waren … en er zich nu een aanzienlijk aantal kinderen op deze foto verzameld hebben rond hun ouders. (Alle “overgebleven”) twààlf kinderen maar liefst staan en zitten op deze foto.

   

Leonardus Cornelis van Lubeek, geboren op 21 mei 1868 … 

& Helena Catharina Johanna Aleida Weijn, geboren op 24 februari 1876 …


trouwen op 13 november 1895. Leonardus was 27 jaar en van beroep verver (waarom zijn we het ooit schilder gaan noemen?). Helena was nog maar 19 en daar waar het aan de tand des tijds te (ver)wijten was dat ook de vader van Leonardus zelfs nog toestemming diende te verlenen voor dit huwelijk, was zulks een heel stuk begrijpelijker voor de vader van Helena. 


Dat met het ter perse gaan van dit verhaal zeker niet het zoveelste wiel zal worden uit gevonden, moge blijken uit al -door anderen- veel eerder samen gestelde documenten, die primair tot doel hadden om wortels en takken van de Lubeek stamboom vast te leggen. In één van deze documenten wordt als volgt geschreven:

3. LEONARDUS CORNELIS van LUBEEK (1868-1932)    

Leonardus Cornelis van LUBEEK, meester schilder, geboren in Dreumel op 21-05-1868 en overleden aldaar op 24-03-1932. Hij was gehuwd met Helena WEIJN uit Maasbommel. In 1899 kocht hij het huis Rooijsestraat 69 van Franciscus Gerardus van WELIE. Hier was ook in de jaren twintig voor de bijverdienste een Edah winkeltje. Ze kregen 21 kinderen waarvan er 9 vroegtijdig stierven. Van de overgebleven 12 kinderen waren er 3 jongens. Hiervan werden er 2, namelijk Cornelis en Wilhelmus Petrus, schilder. 

Het meest opvallende aan deze informatie is toch wel dat er in totaal 21 kinderen werden geboren. Een vrij eenvoudige rekensom levert dan het uitzonderlijke resultaat op dat de 12 kinderen op de foto àlle overlevende kinderen zijn. Vier van hen kennen we al, althans van geboortenaam.

Het was aanvankelijk ondoenbaar om de juiste namen bij de juiste persoon op de familiealbumfoto te plaatsen. Echter, Tremele’s bijdrage aan dit artikel beperkte zich geenszins tot “slechts” het op de site plaatsen van deze legendarische foto. De webmaster van Tremele had nog meer Lubeek-se informatie. Zoals dat er, anno 2012, nog een (Leo) Lubeek in Dreumel woont. Nota bene op hetzelfde adres als destijds Leonardus en Helena.     

Uitkijkend over de totaal opengebroken dorpskern van Dreumel (Dreumel ging een geheel vernieuwd centrum krijgen) had ik een korte eerste openlucht-ontmoeting met Leo van Lubeek. Die me, naast heel veel andere interessante informatie, ook toevertrouwde dat er een soortement “kasboek” bestaat, waarin door Leonardus Cornelis van Lubeek op de binnenzijde van de omslag was bijgehouden welke kinderen, wanneer èn hoe laat, waren geboren. En ook welke daarvan geen lang leven beschoren is geweest. Bij navraag bleek Tremele ook over dit document te beschikken. 

(Aan de linkerzijde hetgeen Leonardus opschreef, rechts een -door mijzelf aangepaste- mogelijk iets leesbaarder versie) … 


Met deze gegevens, alsook na een langdurig en zeer informatief avondlijk bezoek aan de familie van Lubeek, konden dan eindelijk de juiste namen bij de juiste personen geplaatst worden. Anno 1927.


 
I.J. Brugmans heeft zijn opwachting al eerder gemaakt in deze artikelen. Met verve, gedegen, feitelijk en doorspekt met statistieken, schrijft hij over De Arbeidende klasse in Nederland in de 19e eeuw. Dààr word je, zijn teksten lezend blij, noch vrolijk van en je mag je uitermate gelukkig prijzen dat er wel het “een en ander” verbeterd is sinds. “Kommer en kwel” is als grootst gemene deler zeker van toepassing op dat allerminst benijdenswaardige tijdperk. 
Een heel kort fragment uit zijn boek, waarbij aan getekend dat het een geheel Nederland omvattend relaas is:

Des te meer de grote verwondering, nu we kennis hebben vergaard over Leonardus van Lubeek, diens vrouw en hun zeer talrijke kinderen. Weliswaar hoefden ze geen 21 kinderen groot te brengen (Helena heeft ze uiteraard wel àllemaal gebaard), maar ook het zeker niet geringe aantal van twaalf zal toch ook een flinke aanslag zijn geweest op de beschikbare fysieke en financiële middelen. 

Leonardus Cornelis van Lubeek was, gelijk zijn vader Wilhelmus Petrus van Lubeek, verver, huisschilder en dus een zelfstandige ondernemer. En als verantwoordelijk entrepreneur, zich geheel bewust van de verplichtingen jegens zijn omvangrijke gezin, maar ook met betrekking tot zijn onderneming, hield hij er een boekhouding op na, waarin hij bekwaam uitgaven en inkomsten bij hield. Zijn kasboek is bewaard gebleven en zijn uiterst gedetailleerde notities over alle burgerlijke stand zaken, zoals eerder in dit artikel al getoond, zijn ook dààrin terug te vinden. 

Een waarlijk juweeltje, dat kasboekje. Weliswaar door de tand des tijds en uiteraard door de vingers van zeer veel mensen sinds het in gebruik werd genomen, zichtbaar aangetast. Maar desondanks een stilzwijgende, maar verbluffende schat aan informatie aanleverend over de vele, uiteraard hoofdzakelijk Dreumelse, klanten die gebruik maakten van van Lubeek’s talenten en deskundigheden.  Onderstaand alle bladzijden van dat 'kasboekje' ... 


Leonardus Cornelis van Lubeek … zoon van …, vader, echtgenoot, 1 vrouw, 21 kinderen verwekt en gekregen, 9 overleden, 12 bleven over, ondernemer, zéér regelmatige bezoeker van het gemeentehuis, broodwinner, EDAH-winkelier, entrepreneur, verver, huisschilder, baas, boekhouder, schrijver, meerdere keren opa, († 24 maart 1932) 63 jaar oud geworden  …

Nergens wordt vermeld of de man ooit sliep.

Nergens wordt vermeld of de man en zijn vrouw ooit sliepen. 

Helena Catharina Johanna Aleida Weijn is († 17 september 1948) 871 maanden oud geworden, waarvan ze er 252 heeft door gebracht met zwanger worden, zijn en baren.

Dat is bijna een-derde van haar hele leven.

 

 

         

*) Informatie over het, geheel gedigitaliseerde, kasboekje is verkrijgbaar bij o.a. schrijver dezes.