OLD COWS           
Van Toen - Voor Nu -  Voor De Toekomst                     


“WAT ZIJN "PARADIGMA'S"?


'Paradigma' komt van het Grieks, en betekent 'Voorbeeld'.

Een 'Paradigma' betekent : de reactie op een gebeurtenis in het verleden dat als voorbeeld dient voor reacties op situaties in het heden.


Het komt voor dat je met iets begint, waarvan je denkt dat je dat spontaan te binnen is geschoten. Uiteraard is zoiets onmogelijk. Alle spontaniteit heeft zich in de afgelopen vele tientallen jaren langzaam, hoegenaamd onmerkbaar, verzameld in de diverse spelonken binnen je hersenpan. Hoe ouder die hersenpan –vermits niet geteisterd door de vreselijkste ouderdomskwalen- hoe meer middelen aldaar in potentie aanwezig zijn om spontaniteit te kunnen veinzen. Hoe en wanneer je dat zelf wenst in te zetten of te gebruiken, zou af kunnen hangen van in hoeverre je telkens je fantasie de uiterste grenzen van die hersenpan laat verkennen om het meest haalbare daar uit te kunnen putten. Wordt ergens dan iets, op volkomen onvoorspelbare momenten, ontdekt tussen die pakkembeet 80 miljard neutronen, dat nog niet eerder tot je was gekomen, dan noemen we het een spontane ingeving en gaan er meest ijlings mee aan de slag. Alsof we binnenkort verwachten de wereld een groot plezier te gaan doen door iets soortgelijks als het wiel te kunnen presenteren.

‘Spontaan’ dus, ontstond de gedachte om eens te gaan onderzoeken hoe de journalisten door de ongelofelijk veel afgelopen jaren heen, zelfs vanaf 1618 al, berichten produceerden over een achternaam, waar ik goeie en mooie momenten mee vereenzelvig. Ik kwam die achternaam per ongeluk al internettend tegen, opduikend tussen alle andere ook nuttige resultaten van mijn schier eindeloze digitale speurtochten. Niemand had daarom verzocht en dat ligt dan ook aan de basis om de ontspruiting van dit gebeuren een spontane gebeurtenis te noemen. Zogenaamd dus plompverloren in me op gekomen.

Weken noeste arbeid volgden, hetgeen veroorzaakte dat wederom de registratie van Dreumelse akten even en een beetje langer zelfs, op het zijspoor gezet moest worden. Die registratie gaat buiten deze buitennissigheden overigens gestaag en onvermoeibaar door.

  

In, wat uiteindelijk ettelijke honderden Word pagina’s bleken te worden, legde ik vrijwel alles vast wat er van personen te vinden was die met dezelfde achternaam hun gemiddeld heel gewone levens hadden geleefd. De eerste melding over die achternaam zowaar al in een Hollandsche historische courant van 20 april 1780.  

Blijkbaar bezat Groningen in die best wel al ver achter ons gelegen jaren een boekhandel, die zich kon verheugen dezelfde achternaam te dragen als waar mijn speurtocht exclusief op gericht was. F. de Does uit Leyden kondigt in dit bericht aan dat er een boek is uit gebracht dat handelt over een ‘Historische Rechtsgeleerde Verhandeling over de Onheilen, die het Roomsche Recht door de vreemde wetten heeft ondergaan, en derzelver nuttige kennis in het naspooren van de Oorsprong onzer vaderlandschen Rechten’.

Het zou wonderbaarlijk veel te ver gaan om in dit artikel teveel aandacht te besteden aan alles wat ik over die 'achternaamgenoten' uiteindelijk heb kunnen vinden. Tot vervelens toe, moet een eerlijke bekentenis luiden, want op slechts één uitzondering na, konden verder geen hoogstandjes worden waar genomen, waardoor al deze personen ook maar slechts millimeters boven de toch al opvallend lage Groningse maaivelden konden werden opgemerkt.  

De opzienbarendste uitzondering was ene Gerrit Jan Diekema. Hij wordt, volgens de krant De Grondwet van 4 november 1884 met ruime meerderheid gekozen tot volksvertegenwoordiger. 

Even, voor de noodzakelijke duidelijkheid ..."http://www.roosevelt.nl/dutch-american-immigrant-newspapers-0 ... After 1845, mass emigration from the Netherlands to the United States of America occurred. Agricultural workers from the Dutch clay areas left the country and settled in villages and cities at the East Coast and in the Midwest of the US. Like other Western-European immigrant groups, the Dutch published their own newspapers for more than a century. Through these weekly Dutch publications the editors served the commercial, political, and religious interests of their communities."


De Grondwet was een van deze -in Amerika- in de Nederlandse taal uitgebrachte kranten en de heer G.J. Diekema had Nederlandse ouders, die naar Amerika waren geëmigreerd en zich 'gesettled' hadden in het plaatsje Holland, Michigan. Gerrit Jan Diekema werd in het Amerikaanse Holland geboren.

En aldaar werd Gerrit Jan Diekema dus in 1884 gekozen tot volksvertegenwoordiger. De man was zowat dagelijks in het nieuws. Niet lang na zijn verkiezing vertrekt hij naar Lansing (Hoofdstad van de staat Michigan), om aldaar in de 'Staats Wetgevende Kamers' zitting te nemen. 


Even voorstellen, Gerrit Jan Diekema ...Voor zover bekend was G.J. Diekema, zeker in de tijdspanne waarin hij uitvoerig participeerde in talloze openbare en publieke functies, een voorbeeld bij uitstek over hoe je je leven zodanig kunt leven, dat je als de zoon van geëmigreerde Nederlandse ouders, (in Amerika) geboren in 1859, zolang in de positieve schijnwerpers kunt en blijft staan, dat je in september 1929 door President Herbert Hoover benoemd wordt als gezant te Nederland. 


Met deze boot, de S.S. Leviathan ... omstreeks 2 december 1929 ...

… steekt de nu inmiddels 70-jarige Gerrit Jan Diekema voor het allereerst van zijn leven de oceaan over. Vergezeld overigens door zijn vrouw, mevrouw Diekema-Belser, die met grote waarschijnlijkheid ook nog nooit aan deze kant van de grote plas was geweest.  

De ganse Nederlandse pers gaat zich volkomen te buiten aan de komst van Gerrit Jan Diekema. Vele, vele 10-tallen berichten, waarvan slechts een zeer gering aantal onderstaand geselecteerd.

Dhr. Gerrit Jan Diekema en zijn tweede vrouw, Leona M. Belser. (Sorry, geen betere foto voor handen).

Alle, letterlijk alle Nederlandse kranten, schrijven 1000-uit over de aankomst van deze Amerikaanse gezant, die zijn oorspronkelijke wortels diep in de Groningse klei heeft. Maar omdat het uiteindelijke doel van dit verhaal niet is om G.J. Diekema als hoofdpersoon te willen presenteren, zal ik niet al die(zelfde) berichten hier weer geven. Ze staan uitgebreid te kijk op Delpher.nl. 

Maar helemààl ben ik nog lang niet uit geschreven over deze zeer markante persoonlijkheid, bij lange na nog niet! Want er gebeuren nog hele onverwachte en dramatische dingen met deze persoon, die het 70 jaar volhardend en ploeterend en energiek heeft vol gehouden in het Amerikaanse en uiteindelijk zijn lang gekoesterde wens in vervulling ziet gaan. Hij is eindelijk in Nederland, toch zijn vader- en moederland.

In november 1929 zijn Gerrit Jan Diekema en zijn vrouw in Nederland aan gekomen. In het daarop volgende jaar gaan ze weer een poosje voor vakantie terug naar Amerika, zelfs wel twee maanden. En komen in november 1930 weer terug naar Nederland. Gerrit Jan is ondertussen in Amerika ziek geweest en kon zowaar niet eens op een uitnodiging van president Hoover in gaan, vanwege die 'ongesteldheid'.

Vóór ze in 1930 bijna twee maanden lang op vakantie naar Amerika gaan, vullen ze de periode in Nederland met allerlei bezigheden die gezanten & echtgenoten blijkbaar -behoren te- doen en deden. Ze bezoeken allerlei steden ... Schiphol ... openen van alles en nog wat ... houden toespraken ... geven lezingen ... verhalen over Amerika ... en de Nederlandse vestigingen aldaar ... proberen tevergeefs met een champagnefles een deuk te maken in nieuwe schepen ... zitten aan bij dure diners ... worden her en der uitgenodigd ... nodigen zelf ook uit ... bezoeken musea ... ontvangen de pers regelmatig ... en ga zomaar door.

Dan vertrekken de heer Diekema en vrouw naar Amerika ... komen in november 1930 weer terug ... verrichten nog een aantal verrichtingen waarvan bovenstaande foto's mede getuigen en dan ...

... overlijdt deze bijzonder charis- en paradigmatische persoon op Nederlandse bodem. Met alle denkbare en militaire honneurs wordt deze persoon nog op Nederlandse bodem en dito staatskosten de laatste eer bewezen. En wordt hij uiteindelijk gerepatrieerd naar zijn eigen geboorte- en woonplaats Holland en daar ter aarde besteld. Op de Municipal Stadium Pilgrim Home Cemetery te Michigan. 

Zó, dat was de inleiding!


Persoonlijk ben ik waarlijk diep onder de indruk geraakt van deze persoonlijkheid, waar ik nog nooit van gehoord had voor ik met deze Diekema-achternaam-zoekerij begon en er erg lang mee bezig ben geweest en gebleven. En de kans is levensgroot dat een ieder, die deze tekst onder ogen komt en velen van degenen die dat niet zal overkomen, eveneens nog nooit van deze Diekema hebben gehoord. Geen overgroot wonder, want het is tenslotte niet helemaal direct naast de deur, eigenlijk zelfs wel … Holland, Michigan … 6515,77 kilometertjes heel ver weg.    

Een theoretische stellingname zou kunnen zijn dat hoe dichter je bij huis komt of blijft, hoe beter je alle mensen om je heen kent en hoe relatief makkelijker het zou kunnen zijn om daaruit een lokaal paradigmatisch persoon te kiezen, die in meer of mindere mate met deze Diekema –kwa bekendheid, kwa behaalde levensdoelen, kwa aanzien, kwa verkregen respect, kwa het aanhoudend nastreven en het bijkans realiseren van je dierbaarste dromen, kwa betekenis voor de mensen om hem heen en die hij vertegenwoordigde- zou kunnen concurreren.

Een compleet theoretische stellingname, het was al gezegd. Want wie zou U, mogelijk na enig of mogelijk zelfs langdurig gewik en geweeg, aan kunnen of willen wijzen als een paradigmatische Dreumelnaar? Wie is er naar uw beleving in geslaagd om in alle jaren dat Dreumel dit minieme plekje op de wereldbol markeert, tot niet recenter dan ongeveer het eind van de tweede wereldoorlog, in zodanig aanzien geweest en gebleven, dat het ook hem of haar lukte om permanent toch ietwat boven het Dreumelse maaiveld uit te stijgen en een blijvend imponerende voetafdruk heeft achter gelaten in de Dreumelse klei?

De keuzemogelijkheden zijn niet grenzeloos. Uiteraard zou die persoon een rasechte Dreumelnaar kunnen zijn. Wellicht zelfs hier in Dreumel getrouwd zijnde en vader of moeder geworden van een schare Dreumelnaartjes. Tenslotte kun je alleen permanent aanzien, bewondering en respect oogsten als je ergens aanzienlijk langer bent en verblijft en langdurig publiekelijk participeert, dan de duur van slechts een geboorte, een huwelijk of een overlijden. Toch zijn er ook markante personen geweest, die weliswaar niet in Dreumel werden geboren en er ook maar een beperkt deel van hun levens en/of ambtsperiode hebben vertoefd, maar die toch een diepe lokale indruk hebben achter gelaten.

Al snel, vermits er tenminste enige kennis bestaat over wat er zich in Dreumel heeft afgespeeld in de loop van haar ontstaan tot het eind van de tweede wereldoorlog, schieten dan al heel rap allerlei bekende hoogwaardigheidsbekleders en notabelen in de gedachten. Tenslotte ben je dan vaak alom bekend, zowel als hoogwaardigheidsbekleder en daar zeer nauw mee samen hangend, als notabele. 

Ik stel, in vervolg-verhalen, graag een aantal van die personen aan u voor, waar ik kennis van heb gekregen door het veel willen weten over Dreumelnaren. In volgende delen met dezelfde titel als dit verhaal, doe ik een poging ze van zoveel mogelijk kanten te belichten, zo mogelijk van kanten die u nog niet kent. Direct daarmee samenhangend kan de website van www.tremele.nl natuurlijk niet ongenoemd blijven. Deze site was mijn inspiratiebron bij uitstek. Het is uitdrukkelijk niet mijn bedoeling om te kopiëren, maar om, daar waar mogelijk, additionele informatie te berde te brengen.

Stel, we creëren een soort Diekema-score. Een virtuele meetlat, die begint bij nul (laagst) en niet verder gaat dan tot en met honderd (hoogst) en die aan geeft in welke mate personen van invloed zijn geweest op de gemeenschappen waar ze werkten, leefden en woonden. En we vergelijken al die nog aan u voor te stellen persoonlijkheden met de Diekema score. Aan U de keus en mocht u me willen laten weten welke score voor een bepaald persoon volgens u een terechte is, een vriendelijk verzoek om het me te laten weten. Ik geef zelf geen verdere scores aan, alhoewel ik dat uiteraard al wel, voor wat Gerrit Jan Diekema betreft, uitgebreid heb gedaan!

Here we go, op naar het volgende vervolg verhaal.