OLD COWS           
Van Toen - Voor Nu -  Voor De Toekomst                     

Het is bepaald geen sinecure om gegevens van personen boven water te halen, zelfs niet als ze ooit burgemeester van Dreumel zijn geweest. Ik heb er slechts weinig idee over hoe hoog dat het burgemeesterschap in Dreumel door de betrokken personen zelf werd beoordeeld, tussen diepte- en hoogtepunten in hun complete loopbanen. Dààr zullen we ook wel nooit meer achter komen, al zou de lengte van hun aaneengesloten aanwezigheid bij ons in het dorp enigszins de relatie kunnen weergeven van de burgemeester met Dreumel. Hoe langer, zou je zelfs durven veronderstellen, de persoon in kwestie in Dreumel dadig èn burgemeester is geweest, hoe beter hij het hier mogelijk naar z'n zin zou kunnen hebben gehad.

Desondanks probeer ik altijd te beginnen aan de bron van een verhaal, hetgeen voor de meeste beschreven mensen hun geboorte is. Maar dat levert bij Franciscus Johannes Auwers al direct een probleempje op. Tenzij ik nog ergens een overlijdensakte zou kunnen vinden van een letterlijke naamgenoot van hem, is hij op twee uiteenlopende data geboren. Onmogelijk uiteraard. Nu wist ik al eerder dat hij in 1842 komt te overlijden en aangezien op die overlijdensakte staat dat de man 58 is geworden, mogen we met enige zekerheid concluderen dat hij in of rond 1784 werd geboren. In Bergen op Zoom wel te verstaan. Maar ik laat u graag mee beoordelen.  

Een niet geheel ongewone situatie, aangezien het toen bijna eerder regel dan uitzondering was om na -zeker bij veel te vroeg- overleden kinderen, daarop volgende geboren kinderen van hetzelfde geslacht, dezelfde voornaam of -namen te geven, ter nagedachtenis aan de broers en zussen die hen -tekort- waren voor gegaan. Ik ga niet op zoek naar een overlijdensakte van de eerder geboren Franciscus Joannes Auwers, maar dat zou er gebeurt kunnen zijn. In een exceptioneel geval noemden ouders trouwens hun kinderen ook nog wel eens identiek, terwijl ze allebei nog in leven waren. Of plaatsen dezelfde voornamen in een andere volgorde, zodat het eerste meisje bijvoorbeeld Anna Maria Johanna werd genoemd, en het daarop volgende meisje Johanna Maria Anna. 

Een zeer sprekend voorbeeld is dat bij een andere burgemeester Cornelis Martinus Johannes Weijn en Johanna van Welie. Zij kregen 5 dochters:

Raar ... maar toch waar.

Het is ook erg moeilijk om een reden te vinden waarom Franciscus Jo(h)annes Auwers zich van Bergen op Zoom naar Kampen verplaatst. Er is nergens in de digitaal aangeboden en doorzochte bronnen iets te vinden wanneer hij die studie volgde, maar zodra er berichten gevonden worden met zijn naam daarin vermeld, dan staat er in de meeste gevallen bij dat hij apotheker is. Ik heb het sterke vermoeden dat hij zijn eerste vrouw aldaar, in Kampen dus, ontmoette. Zijn eerste vrouw, Dorothea Agnis Fullings woont in Kampen en -uiteraard- voorafgaand aan haar overlijden gaan zij en dhr. Auwers eerst in ondertrouw en dat doen ze ook in Campen:


En alweer kun je de vragen stellen hoe het zo is gekomen dat zij naar Kampen verhuisde. En wanneer? Alwaar ze de heer Auwers ontmoette uiteindelijk. 

Mevrouw Auwers-Fullings overlijdt in 1818, maar bezoekt voorafgaand aan dat jaar nog een aantal keren een Kampense notari,s Mr. F.L. Rambonnet, in gezelschap van Franciscus Johannis Auwers. De samenvattingen op de notariële akten zijn duidelijk, met uitzondering van akte nr.186 (r.boven). Ik heb niet kunnen achterhalen weshalve deze akte werd op gesteld:

(Bron: http://www.stadsarchiefkampen.nl/doorzoek-notariele-akten)

Wie weet hoe ver  voor haar uiteindelijke overlijden Dorothea Agn(i)(e)s en dan gevoeglijk ook Franciscus Johannis Auwers, daarvan al kennis hadden en daarom bepaalde akten al lieten opmaken? Niemand !

Zij overlijdt op 26 juli 1818, te Kampen:

Een en ander 'speelt' zich dus allemaal af ver weg van Dreumel. Zeker als je je probeert in te denken hoe de communicatiemiddelen destijds in staat waren om nieuws uit diverse delen van Nederland in weer hele andere delen van Nederland te laten arriveren. Veel andere, en zeker geen snellere, middelen dan paarden & wagens zullen niet voor handen geweest zijn. Wel mag je veronderstellen dat Dreumels burgemeester to-be kon schrijven en derhalve kranten en mogelijke vacatures kon lezen. Ik kan overigens nergens een vacature in welke oude 'courant' dan ook ontdekken, waarin Dreumelse notabelen gegadigden verzoeken om toch vooral te solliciteren naar die burgemeesters functie. Overigens ook geen, waarin gekwalificeerde apothekers verzocht wordt om dat vak uit te komen oefenen in Dreumel. 

Toch is er reden voor Auwers geweest om 'deze' kant op te komen. En het geluk lacht hem weer toe, want op 8 april 1820 trouwt hij in Wamel. Met Mejuffrouw Sophia Maria Anna Krengel. Wel een hele grote afbeelding onderstaand, maar ... dan heb je ook iets wat je nog lezen kunt (als je zou willen):

 

Franciscus Johannes Auwers en Sophia Maria Anna Krengel kregen een aantal kinderen en onderwijl werd vader Auwers burgemeester van Dreumel. Volgens de site van tremele.nl werd hij benoemd door middel van een Koninklijk Besluit no.57 van 9 augustus 1825. Dat zou zomaar geheel kunnen kloppen, alleen kan ik daar niets naders over vinden en neem het dus voor kennisgeving aan.  Alhoewel ik dat toch enigszins, of wellicht wel geheel, kan staven met de volgende gegevens:


De eerste Dreumelse geboorteakte die Auwers voorziet van zijn handtekening, is die van de geboorte van Johannes Van Deursen, op 1 oktober 1825.

De eerste Dreumelse trouwakte die Auwers ondertekent, is die van Nicolaas Vermeulen en Arnolda van der Eijk, op 19 mei 1826.

De eerste Dreumelse overlijdensakte die Auwers ondertekent, is die van Gerrit van Buren, op 15 december 1825.

De laatste Dreumelse geboorteakte die Auwers ondertekent, is die van Aaltje Kooijmans, op 23 juli 1840.

De laatste Dreumelse trouwakte voorzien van een ondertekening door Auwers, is die van Nicolaas van de Werth en Maria van Sonsbeek, op 15 juni 1840.

De laatste Dreumelse overlijdensakte die ondertekent wordt door Auwers, is die van Gerrit Vink, op 21 juni 1840. 


Ook deze burgemeester wordt uiterst zeldzaam in digitaal beschikbare publicaties vermeld. Hij wordt nog wel een keer genoemd in een bericht waarin wordt verhaald over de benoeming van burgemeesters, die, zoals in het geval dan van Auwers, gewoon bleven zitten, waar ze al jaren zaten:

Waarna het daarop eerstvolgende krantenbericht het tegenovergestelde beweert als in andere berichtgeving wordt aan gegeven, namelijk dat Franciscus Johannes Auwers, op verzoek van de gouverneur van Gelderland, wegens ongeschiktheid, ontslagen zou zijn. Ook dat is niet vast te stellen aan de hand van andere bronnen. Wèl wordt in een krant van  20 juli 1840 gezegd dat aan de heer 'Stuwers' -als burgemeester en secretaris der gemeente Dreumel- eervol ontslag werd verleend. Dit kan niemand anders zijn dan Franciscus Johannes Auwers, onwetend slachtoffer van een zet-foutje bij de letter-zetters van het Algemeen handelsblad. 

Een veel fataler slachtoffer werd hij, toen hij op 30 september 1842 kwam te overlijden. In Oosterhout, toch al weer heel ver weg van Dreumel. En als beroep wordt wederom apotheker opgevoerd.  Het toch niet kortstondige baantje als burgemeester van Dreumel lijkt zodoende slechts een soort intermezzo in zijn levensloop en werkzame carrière, die hij als apotheker begon en ook zo beëindigde. 

Sophia Maria Anna Krengel overlijdt op 17 juli 1850, ook te Oosterhout.


Je zou dan mogen en kunnen veronderstellen dat deze apotheker, na zijn overlijden, maar ook zijn vrouw na hààr overlijden, de rust gegund was die hen dat toch behoort toe te komen. Maar dat bleek niet het geval. Blijkbaar waren er goederen, nalatenschappen, te verdelen en zijn dezen en genen daar heel lang mee doende geweest, voor een en ander kon worden geregeld. Zelfs dàt het geregeld was, blijkt niet uit berichten, maar wel dat ze gaande waren en lang bleven.

Hoe een en ander uiteindelijk kon worden geschikt en of zulks wel of niet het geval was, is niet te achterhalen. Althans niet via de digitale kanalen die ik bevaar, om zoveel mogelijk informatie in te winnen. Ik vind het altijd spijtig als een verhaal geen volwaardig eind kan krijgen door gebrek aan afdoende informatie. Desalniettemin werd het hoofdstuk eigenlijk al geheel afgesloten tegelijkertijd met het overlijden van de twee hoofdpersonen, Franciscus Johannes Auwers en zijn echtgenote Sophia Maria Anna Krengel. Mogen zij voor altijd in vrede rusten.


We zijn aangeland bij de opvolger van Franciscus Johannes Auwers. Deze achternaam, en dan bedoel ik die van Meijnhardt, is natuurlijk al geruime tijd geen nieuwkomer meer voor Dreumelnaren en -naressen. Immers, de broer van deze Meijhardt, te weten Thomas Hendrik Meijnhardt, die al eerder aan de 'Old Cows'-orde kwam èn burgemeester was van Dreumel (1818-1825), is een broer van deze George Frederik Albert Meijnhardt.

Wellicht toch niet helemaal verkeerd om die familie eens iets nader toe te lichten, aan de hand van wat feitjes over hun prille beginnen, herkomst, ouders en broers. Zet uw leesbril maar op.

En nog steeds, ondanks verwoede en aanhoudende pogingen, wil het nog alsmaar niet gelukken om de doop-akte van Thomas Frederik Meijnhard te vinden. Ik had deze erg graag toe willen voegen aan de gegevens hier direct boven. Desondanks toch een schuchtere poging gedaan om de boel enigszins op chronologische orde te krijgen, door een en ander, hetgeen aan informatie beschikbaar is, samen te brengen in een soort evenementenkalender. Waarbij gemeld dient te worden dat de informatie slechts voorhanden is in de 'Old Newspapers'. Ook daar kom je wel eens dwalingen tegen!


Ik heb tenslotte, alles wikkend, wegend en overziend, gemeend dat de 'tweede' (zie evenementenkalender) Johannes Nicolaas Meijnhardt de taken van George Frederik Albert Meijnhardt in 1843 heeft over genomen. En dan spreken we tegen de waarheid aanleunende waarschijnlijkheid slechts over de taak als Wamel's secretaris en hebben beide heren dan niets meer met Dreumel te maken. Afgezien dat er mogelijk nog familieleden hier ten dorpe hebben gewoond en -leefd.

Hoeveel informatie hebben we verder nog -kunnen vinden- over deze zeer kortstondig voor Dreumel verantwoordelijke Wamelse burgemeester. Tja, alweer niet anders dan wat de journalisten en letterzetters in de kranten af drukten. Dit dan nog ten slotte, althans over déze burgemeester:

(Nog de opmerking geplaatst dat met de heer 'Stuwers', als beschreven in de Arnhemsche courant van 21 juli 1840, de heer Johannes Franciscus Auwers wordt bedoeld, een eerdere burgemeester van Dreumel).

Heeft deze burgemeester recht op enige vermelding op de Diekema-schaal? Aan U om dat te bepalen!