OLD COWS           
Van Toen - Voor Nu -  Voor De Toekomst                     

En zo begint elke nieuw chapiter en elke volgende Dreumelse burgemeester, weer geheel opnieuw met nieuwe uitdagingen en onderzoekjes. Die met name bij deze burgemeester Weijn al onmiddellijk tot enige verbazing leidt. Hij is nog maar amper geboren, maar het is een 'first' dat ik op een aan de geboorteakte toegevoegd schrijven lees dat de vader van het pas geboren kind de aangifte daarvan niet officieel kan bekrachtigen, omdat hij de aanvoerder van de burgerlijke stand is. De verwantschap met het geboren kind maakt hem dat blijkbaar onmogelijk. Maar de vader is Openbaar Notaris ... wat is daar zo speciaal aan, dat hij niet zelf de geboorte aan zou kunnen geven? Toch enigszins vreemd.

(Jodi: 9 april 2016: Nadere informatie, verkregen van Dhr. Leo van Lubeek, leert ons dat de aangifte van deze geboorte niet zo zeer anders was dan alle andere, omdat Dhr. Weijn openbaar notaris was, als wel omwille van het feit dat de aangifte diende te gescheiden ten overstaan van de burgemeester van Lichtenvoorde, Dhr. Johannes Hendricus van Basten Batenburg. En laat dat nu de oom van de vrouw van C.M.J. Weijn zijn. Vandaar dat de honneurs voor deze ene keer moesten worden waar genomen door een ander dan de burgemeester zelf. 

Waarvoor dank, Leo van Lubeek). 

 

Cornelis Martinus Johannes Weijn is evengoed al geboren en met behulp van deze gekwalificeerde meneer Hulshof komt zijn geboorteakte naar behoren tot stand. Alhoewel er nog wel wat in de marge van deze akte bij gekrabbeld moet worden. En nog aardig wat dikke strepen gezet moeten worden blijkbaar:

Heel erg lang heeft ook deze burgemeester het niet uit kunnen houden  in Dreumel. Natuurlijk kennen we lang niet altijd de reden(en) waarom personen komen en gaan en kunnen alleen hun feitelijke en nog steeds zichtbare handelingen nagaan als zittend burgemeester. 

Cornelis Martinus Johannes Weijn heeft voorts geen enkel zichtbaar of aantoonbaar aandeel meer in het verwerken van akten na augustus 1872. Het lijkt er op dat hij na de hier boven gepubliceerde benoeming als notaris in Maasbommel toch niet meer al te lang heeft gewacht met het vertrek uit Dreumel.

4 jaar nadat deze burgemeester voor het eerst de wereld -in Lichtenvoorde- buiten zijn moeder te zien kreeg, werd in Dreumel op 3 mei 1841 Johanna van Welie geboren. Johanna was de dochter van Aaldert van Welie en Johanna Storij.  

De oud-burgemeester van Dreumel en Johanna van Welie hebben elkaar leren kennen en het is niet alleen bij die kennismaking gebleven. (Bron fotootjes Tremele.nl)

En zijn ze in Dreumel in het huwelijk getreden op 29 november 1872. 

Uiteraard is deze ex-burgemeester zich verder onledig gaan houden met het notaris zijn in Maasbommel. Waarvan nog enkele meldingen worden gedaan in de kranten:

Cornelis Martinus Johannes Weijn overlijdt uiteindelijk in de gemeente Appeltern op 30 maart 1887. Johanna van Welie overkomt hetzelfde, edoch pas 22 jaar na het overlijden van haar man. Te  Dreumel, op 21 augustus 1909:

Resteert de vraag nog of Johannes Martinus Johanns Weijn een paradigmatisch persoon is geweest gedurende zijn ambtsperiode in Dreumel. Bij gebrek aan overtuigende bewijzen dat hij van doorslaggevende betekenis is geweest voor Dreumel, heb ik daar persoonlijk mijn twijfels over. Mocht u van mening zijn dat ik er vèr naast zit, dan een vriendelijk verzoek me te willen mailen om me mogelijk van gedachten te doen veranderen. Waarvoor nu al veel dank. 

Overigens, wist u al dat Johanna van Welie's vader, Aaldert van Welie, een broer was van een nóg-exer-Dreumels burgemeester, Gerardus van Welie. Mocht u onverhoopt alle verhalen -tot nu toe- al gelezen hebben die over burgemeesters gaan, dan bent u deze burgemeester al tegen gekomen. Klik HIER om het verhaal over die burgemeester -nogmaals- te lezen.

Al ijverig zoekend en speurend naar allerlei informatie waarvan je dan hoopt dat het ten slotte iets wetenswaardigs op levert, kwam ik er bij puur toeval achter dat deze twee heren broers waren. En zo gebeurde het ongeveer tegelijkertijd dat ik wederom een verschrijvinkje tegen kwam van de secretaris die de overlijdensakte van Aaldert opstelde. 

Hieronder een bestandje van de bij elkaar verzamelde 'stamboomtakken' van de families van Welie en Weijn. Klik (en open) op het bestand en u zult zelf kunnen vast stellen waar dat ene -en trouwens ook dat tweede- dwalinkje zich schuil hield(en).  

De van Welie & de Weijn stamboomtakken
Over ex-burgemeesters & broers & veel kinderen & dwalingen
Stamboomtakken van Welie & Weijn.pdf (8.38MB)
De van Welie & de Weijn stamboomtakken
Over ex-burgemeesters & broers & veel kinderen & dwalingen
Stamboomtakken van Welie & Weijn.pdf (8.38MB)

De volgende Dreumelse burgemeester is aan bod.  Telkens als je weer met een nieuw verhaal begint, dan is het toch weer spannend wat je allemaal -niet- zult vinden en of het allemaal strookt met wat je al denkt te weten of wat mogelijk door anderen al werd vast gelegd. Gelukkig is het zeker niet mijn streven om anderen terecht te wijzen, maar om slechts een zo feitelijk en samenhangend mogelijk verhaal te kunnen vertellen. Komen daarbij dingen aan het licht die niet overeen komen met andere en eerdere 'waarheden', dan is het niet verkeerd om die te wijzigen en beter in overeenstemming te brengen met wat we dàn als een betere waarheid zouden moeten gaan beschouwen. 

Maar zolang als we geen betere waarheid hebben, houden we vast aan wat we al weten. Maar onderzoek doen naar mogelijk méér, is een begeerde uitdaging waar ik graag veel tijd en energie in steek. Vooral echter om er een mooi en zo compleet mogelijk verhaal van te maken teneinde de persoon in kwestie zo accuraat mogelijk te doen overkomen.

De start is niet moeilijk. Theodorus Eliza Wilhelmus Gefken wordt in Zutphen geboren. Zijn ouders, Jacob Joachim Gefken en 'zijne huisvrouw' Elisabeth Maria Voss wonen op de Markt in Zutphen en daar wordt deze zoon geboren op 22 mei 1842. Zijn vader is wijnkoper !!

Een eenvoudige, maar vaak tot prima resultaten leidende methode als je zoekt naar gegevens over een persoon, is gebruik maken van al die gedigitaliseerde kranten op Delpher.nl. Mijn zoekopdracht is ruim, namelijk niet beperkt tot Th.E.W. Gefken, maar tot alleen maar Gefken. Vanaf 1855, want je weet maar nooit wanneer iemand met krantwaardige activiteiten begint. En dan krijg je heel veel resultaten. Ze gaan in de allermeeste gevallen wel over een Gefken, maar dan alleen over ene J.W. Gefken.  Een hele prominente Gefken, die belangrijke functies heeft gehad in zijn werkzame leven (bron: www.parlement.com)   • - advocaat te 's-Gravenhage, tot 1843 (trad met name op voor de afgescheidenen)

  • - substituut-officier van justitie, Arrondissementsrechtbank te Brielle, van 1 maart 1843 tot 1 november 1845

  • - advocaat-generaal Provinciaal Gerechtshof te 's-Gravenhage, van 1 november 1845 tot 20 november 1856

  • - procureur-generaal in de kolonie Suriname te Paramaribo, van 11 februari 1857 tot 1 juni 1867

  • - lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 25 februari 1868 tot 20 september 1869 (voor het kiesdistrict Zwolle)
  • - president Maatschappij ter bevordering van het godsdienstig onderwijs onder de Inlandsche bevolking in Suriname, afdeling 's-Gravenhage

  • - adviseur van regeringscommissaris Metman bij de invoering van het Burgelijk Wetboek, het Wetboek van Koophandel, het Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering, de Strafvordering en de Rechterlijke Organisatie, van 1860 tot 1867

  • - president Maatschappij tot Bevordering van het Godsdienstonderwijs onder de inlandsche bevolking in de kolonie Suriname, omstreeks 1876

In hoeverre er een relatie bestond tussen deze heer J.W. Gefken en Th.E.W. Gefken, is niet zonder veel diepgaander onderzoek aantoonbaar. Dat is echter niet aan de orde voor het verhaal over een Dreumelse Burgemeester. Maar over deze burgemeester dus bar weinig te melden in de kranten. Tot ...

Het bevreemdt me altijd een weinig als je -letterlijk- van iemand, die blijkbaar burgemeester kan worden en ook wordt, niets kan vinden, tot op het moment hij door nota bene Hare Majesteit wordt benoemd. Toch bepaald geen minne positie, burgemeester, al zou je je nog kunnen bedenken dat er nog wel een paar grotere en belangrijkere gemeenten bestaan waar je burgemeester van zou kunnen worden. Laten we hem de kans gunnen, zal Hare Majesteit minzaam gedacht hebben. Maar, blijft mijns inziens overeind dat de te worden burgemeester als persoon dan nog bekend moet zijn bij des Konings hogere onderdanen om uiteindelijk verkozen te kunnen worden. Het is in de kranten van weleer althans niet te achterhalen hoe je, zijnde Gefken, bekend genoeg geraakt om tot burgemeester te kunnen worden benoemd. 

En als je dan eind oktober 1872 wordt benoemd, is het dan vreemd te mogen verwachten dat een slagvaardige enthousiaste voor-het-eerst-burgemeester zo terstond als mogelijk met zijn ambtelijke werkzaamheden en verantwoordelijkheden start? Nu ben ik (niet) geheel (niet) bekend met het ongetwijfeld omvangrijke takenpakket dat een burgemeester te verwerken krijgt, maar akten ondertekenen is er zeker eentje van. Maar, dan is het toch enigszins bevreemdend dat ....

Wel geteld is dat bijna op de datum af, een compleet jaar nadat hij als burgemeester zijn eerste stappen in Dreumel zette. Natuurlijk weten we niets over een mogelijke periode die wellicht gold tussen benoeming en daadwerkelijke aantreding. Al lijkt een compleet jaar wel ietwat overdreven. In de periode tussen zijn vermoedelijke komst in Dreumel, eind oktober 1972, en zijn eerste ondertekeningen, werden deze ondertekenende werkzaamheden grotendeels waar genomen door de heren D.Merkx en G.Smulders, beide wethouder. 

Maar de wereld zou de wereld niet meer zijn als die niet gewoon door zou draaien. En de hele gewone dingen alsmaar blijven doorgaan, zoals het geboren worden van talrijke kinderen. Eentje daarvan was Anthonia Albertina Wessels. Haar vader Engelbart Wessels verschijnt op het gemeentehuis te Utrecht, om daar, eenmaal aangekomen, aan te komen geven dat zij werd geboren op 19 april 1848, voort gekomen uit zijne wettige vrouw en haar moeder Albertina Wilhelmina Verhoeff (hé, bekende naam!).

Theodorus Eliza Wilhelmus Gefken heeft daar vooralsnog, en gedurende een lange daaropvolgende periode, geen idee van natuurlijk. Maar ergens 'along the way' heeft hij Anthonia Albertina Wessels ontmoet. Ondertussen is hij druk doende met allerlei zeer verantwoordelijke taken, zoals het trachten te vinden van een nieuwe hulponderwijzer. Teneinde die zo snel als mogelijk in Dreumel te laten beginnen, worden er herhaaldelijk vacatures in de kranten geplaatst, waarin het op valt dat de salarissen per maand groeien. Geen wonder, zou je kunnen denken, dat gegadigden dan nog maar liever even wachten met een reactie:


En op 20 oktober 1874 besluiten de heer Gefken en mevrouw Wessels de rest van hun levens bij elkaar te willen blijven. En omdat je zoiets, althans toen, vast moest laten leggen in een huwelijksakte, werd die dan ook opgesteld op het Utrechtse gemeentehuis:

Daar waar ik niets kon vinden over deze persoon Gefken vóór zijn aantreden in Dreumel, zoveel is er ineens te vinden nà zijn aantreden als burgemeester van Dreumel. Niet zo zeer specifiek over het moment waarop hij zijn geluk, na Dreumel, weer elders ging zoeken, maar over het algemene verdere verloop van zijn loopbaan.

Is het nog nuttig om te zien of hij inderdaad tot zo ongeveer maart 1879 zijn plichten naar behoren heeft vervuld, zoals het een Dreumelse burgemeester betaamt? Okay ...

We kunnen dus met een gerust hart aannemen dat Theodorus Eliza Wilhelmus Gefken tegen maart 1879 Dreumel heeft verlaten en de kans dat hij regelrecht door is gereisd naar Druten is niet klein. Hij wordt daar burgemeester en wel door Zijne Majesteit benoemd per medio maart 1879. Hij moest zich nog bijkans haasten om er op tijd te zijn. In weer andere berichten wordt gesteld dat hij vanaf 6 maart burgemeester werd van Druten.

Zullen we eens achter de burgerlijke stand schermen van  Druten gluren om te zien wanneer hij dààr is begonnen met ondertekenen? 

Op 2 april 1879 de eerste geboorteakte.  Op 3 april 1879 de eerste huwelijksakte en op 31 maart van hetzelfde jaar de eerste door Gefken ondertekende overlijdensakte. Dit alles in Druten en zo blijkt helder dat hij in Druten een stuk eerder na zijn benoeming actief -tenminste met ondertekenen- is geworden dan in Dreumel in 1872. 

Maar er is nog veel meer te melden over deze meneer Gefken, hetgeen toch voornamelijk allemaal op borrelt in de ouwe kranten.  Daarin komt ook naar voren, rond november 1895, dat hij ook Druten weer gaat verlaten om te verhuizen naar Roermond. Vooralsnog is niet helemaal duidelijk wat hem naar Roemond lokte. Pas in 1913 werd hij benoemd als 'schrijver in algemene dienst bij de Rijks Verzekeringsbank'.

(Wikipedia : 'De Rijksverzekeringsbank, voorloper van de SVB, werd in 1901 opgericht om de eerste socialeverzekeringswet uit te voeren: de Ongevallenwet 1901. In 1919 werden de Raden van Arbeid opgericht, waarmee de SVB een groot aantal wetten en regelingen op het gebied van de sociale zekerheid in Nederland uitvoerde.')


Tot mijn aanzienlijke teleurstelling is het nog steeds niet gelukt om het moment vast te stellen waarop Anthonia Albertina Wessels is overleden. Zij overlijdt weliswaar vóór de heer Gefken zelf, maar hoe lang Theodorus Eliza Wilhelmus weduwnaar is geweest, kan ik vooralsnog niet vast stellen. Wellicht met uw hulp, zeer gewaardeerde lezers en lezeressen, want in m'n uppie lukt het nog niet.

Daarentegen was de overlijdensakte van onze inmiddels ex-burgemeester snel te vinden. Daar waar het zoeken en vooral vinden van akten in de digitale Amsterdamse archieven-jungle doorgaans niet bepaald een eenvoudige opgave is. Maar af en toe moet ook enig geluk je deel kunnen zijn en zodoende zijn overlijdensakte snel getraceerd:

Geen beter afsluitender manier om ook dit hoofdstuk over Dreumelse burgemeesters af te sluiten. Op naar ...Maar, vóór u naar dat hoofdstuk door linkt, nog even een nadere beschouwing over dit krantenartikel, dat hogerop al te zien was.

Want waar gaat dan die begraafplaats-kwestie over, was ik wel erg benieuwd naar. Gaat deze kwestie over de rooms katholieke of juist over de protestantse begraafplaats/kerkhof? Nóg een vraag die ik graag van een afdoende antwoord zou willen kunnen voorzien. Zou er wel een antwoord op gegeven kunnen worden, of waren alle feitjes daarover compleet en voorgoed in de eeuwige duisternis van de geschiedenis verdwenen?

Omdat het in dat krantenartikel over de verkiezing van Dhr. Gefken als raadslid gaat, zou er wellicht iets over gemeld kunnen zijn in de notulen van gemeenteraads-vergaderingen. Ik wist dat Dreumels' geschiedenis stichting Tremele beschikt over deze verslagen van erg lang geleden en dus heb ik hen gevraagd of zij daar iets over zouden kunnen terug vinden. 

En ja hoor. Een bericht van Bea van Leur. Veel dank. Ze had een paar, zelfs drie, verslag(en)(jes) gevonden waar iets over een begraafplaats werd genotuleerd:

De kwestie was dus of er een muur zou en mocht komen om de begraafplaats om de hervormde kerk af te kunnen sluiten. En de locatie van de muur werd strak vast gelegd ... gerekend vanaf de pilaar van de ingang van het straatje van G. van Welie tot aan de pilaar van het huis van F. van Wichen. Alsmede dat de (ingang?) uitgang 'in de hoek achter en ter zij de van het huis van de Wed. van Oss' zou worden dicht gemetseld.

Ik ben waarlijk een gelukkig mens dat ik zowel Gerard van Welie ken en ook Wilma van Oss-Driessen. We helpen, voor zover mogelijk, elkaar bij gelegenheid over allerlei grote en kleine hobbels heen als we weer eens obstakels tegen komen, gedurende onze epische zoektochten naar steeds meer over ook steeds meer. Uiteraard heb ik hen beiden gevraagd waar zij de gegevens, als genoteerd in de notulen, in Dreumel zo nauwkeurig mogelijk kunnen plaatsen. Naar aanleiding van hun beider inbreng kan ik nu het volgende kaartje tonen met daarop wat ooit de 'weide van G.van Welie' was. Binnen de geel gekleurde streepjes zou die geweest moeten zijn, grenzend aan wat al langere tijd het Kerkpad heet, maar mogelijk toen wellicht het Schoolpad. Gerard van Welie herinnerde zich nog dat hij over dàt paadje liep op zijn dagelijkse voettocht naar en van school.  

(De door Gerard van Welie aangehaalde 'Achterstraat' is de tegenwoordige Wilhelminastraat).

Ook weer -zo goed mogelijk- opgelost en we kunnen zonder enige aarzeling concluderen dat de muur van het protestantse kerkhof, die grenst aan het huidige Kerkpad, er al héél wat jaartjes staat. Geen wonder dat er af en toe stukjes steen uit vallen en het geheel ondersteund moet worden met ijzeren profielen aan de binnenzijde van het kerkhof.

Met ouderom komen vaak ook de kwalen.